Gamla delen av Visby Norra kyrkogård
Foto: Jesper Hammarlund

Våra kyrkogårdar

I Visby finns tre aktuella kyrkogårdar: Norra, Södra respektive Östra kyrkogården

Fram till 1830 gravsattes Visbyborna i och kring Domkyrkan. Av olika skäl, bl a hygieniska, förbjöds gravsättning inne i kyrkorna och stadsförsamlingarna uppmanades att anlägga större kyrkogårdar utanför stadskärnan. För Visbys del innebar det att den Nya kyrkogården, sedermera den Östra kyrkogården, anlades 1830, en liten bit öster om ringmuren. I samband med koleraepidemin kring 1850 användes även marken i kring S:t Görans ruin strax norr om staden. Efter bara 40 år var dock Östra kyrkogården fullbelagd varför man anlade den Södra kyrkogården 1870. Då invigdes även Östra gravkapellet.

Norra kyrkogården tillkom 1916 och har utvidgats 1967, 1993, 2001samt 2018. Allhelgonakapellet samt krematoriet tillkom i samband med utbyggnaden 1967.

Ängskyrkogården - Visby Norra kyrkogårds Nyaste utbyggnad

Ängskyrkogården tilldelades Region Gotlands arkitekturpris 2019. 

Motiveringen löd:

”Ängskyrkogården är ett för Gotland nyintroducerat koncept för gravplatser i stillsam parkgestaltning nedanför naturreservatet i norra Visby. Detaljer som portar, murar och urnkolumbarier är omsorgsfullt genomförda delar i projektet.

Gestaltningen visar på ett medvetet arbete med biologisk mångfald med ängsväxter som lockar bin och andra insekter. Regnvatten tillvaratas i en liten porlande bäck. Parken ansluter välkomnande till naturreservatet genom en lammhage med gotländsk trodertun. Ängskyrkogården är en föredömligt tilltalande och vacker landskapspark som inbjuder till både stillhet och sociala möten, men också möjliggör för avskildhet i den sorg man kan behöva bearbeta på platsen.”

Ängskyrkogården, som är ritad av landskapsarkitekt Monica Sandberg, invigdes i juni 2019. Här finns traditionella urngravplatser, askgravplatser, en askgravlund och ett kolumbarium.

 

Ängskyrkogården, Visby Norra kyrkogård Foto: Klara Holmqvist

Våra kyrkogårdar

Antal kyrkogårdar: 3 st
Total yta: ca 13,3 ha
Gravplatser: ca 9 000
Gravskötselavtal: ca 1 450
Kulturgravar: ca 700
Sommarblommor: ca 4000