Foto: Mattias Wahlgren

Rätt om vad församlingen gör

Nyhet Publicerad Ändrad

Eftersom det på sistone har figurerat en rad rena felaktigheter om församlingens arbete, besvarar vi dem med lite fakta. Igen!

Visby domkyrkoförsamling anklagas för än det ena, än det andra. Tyvärr upprepars ett antal påståenden som församlingen vid ett flertal tillfällen kunnat visa vara helt fel och i vissa fall påhittat, nu senast i en artikel i GA (20170306) och i en intervju med P4 Radio Gotland (20170306). Dessutom återkommer påhittade siffror i den ”Fråga om tillsyn” (DNR 329 2017-14) som inlämnats till Visby stifts domkapitel.

Det påstås att:
- församlingen haft en stor personalomsättning, 40 personer exklusive pensionsavgångar, sedan domprost Mats Hermansson tillträdde.

Fakta är att:
- personalstyrkan i församlingen består av drygt 60 personer. Sedan 2008 har 34 personer slutat inom församlingen, exklusive pensionsavgångar (domprost Mats Hermansson började hösten 2008). Av dessa har 31 personer gått vidare till andra tjänster och 1 person sagts upp på grund av arbetsbrist (2009). 12 personer lämnade församlingen i samband med Mats Hermanssons första år som domprost. Nio personer valde att gå till andra tjänster under omorganisationen 2015. Förändringar i en organisation innebär alltid att medarbetare väljer att se sig omkring efter annat. Det är inget ovanligt, och för de flesta yrkeskategorier anses en personalomsättning om 20 procent vara eftersträvansvärt för organisationens skull. Åren 2010 till och med 2014 gick sammanlagt 11 personer, eller drygt två per år, till annan tjänst. Åren 2006 och 2007, innan Mats Hermansson började som domprost, slutade fem personer eller nästan två per år.
En person har slutat, återkommit och slutat igen, och en person var tjänstledig för att arbeta som riksdagsledamot. Fyra personer har slutat sin anställning av annan orsak, varav den i media välkände prästen som påkragades är en av dessa. Några har lämnat församlingen för att de tyckt att den legat i fel stift. Ungefär ett halvt dussin medarbetare har lockats till andra tjänster på fastlandet, där familjesituationen bland annat varit en faktor. Samtidigt har 21 personer gått i pension.

Det påstås att:
- under sommaren och hösten 2016 har gudstjänster ställts in eller sammanlysts, och att en söndagsgudstjänst i månaden inte firas i Terra Nova kyrkan utan på Gråbo äldreboende.

Fakta är att:
- under våren 2016 insjuknade hastigt en av församlingens präster emeritus (pensionerad präst). Församlingen har varit djupt tacksamma för att kunna ta hjälp av en så värdefull resurs, och i hans frånvaro fick mycket av planeringen göras om. Ändå har ingen gudstjänst ställts in. Däremot sammanlyses gudstjänster med jämna mellanrum efter planering i samråd med EFS vid Terra Nova kyrkan. EFS föreningen, som äger Terra Nova kyrkan, är med och ansvarar för verksamheten, har valt att en gång i månaden lägga en av gudstjänsterna på äldreboendet. Detta görs för att kunna vara hos människor som inte har möjlighet att ta sig till kyrkan för egen maskin, och har så gjorts sedan många år. Gemenskapen som firar gudstjänst i Gråbo är en av församlingens största gudstjänstfirande församlingar. Detta är vi väldigt glada för.

Det påstås att:
- Terra Nova kyrkan varit utan präst och kantor i två år.

Fakta är att:
- en präst vikarierar på Terra Nova kyrkan då den förordnade just nu är tjänstledig för studier. En kantor vikarierar också på Terra Nova kyrkan då den förordnade kantorn är föräldraledig. 

Det påstås att:
- resurser tas från Visborgskyrkan och Terra Nova kyrkan och används i domkyrkan.

Fakta är att:
- det finns inte något stöd för ett påstående som detta. Eftersom detta uttalande verkar vara helt baserat på känslomässiga upplevelser så går det inte heller att bemöta, men utifrån den organisatoriska planen samt de budgetar som lagts de senaste åren så har istället satsningar genomförts på stadsdelskyrkorna Terra Nova kyrkan och Visborgskyrkan jämfört med Sankta Maria domkyrka. Satsningarna görs där människorna lever och där ska också vardagsverksamheten vara förlagd.

Det påstås att:
- församlingen inte bryr sig om vad biskopen säger, utan säger att biskopen har fel.

Fakta är att:
- Församlingens arbetsutskott har skrivit ett brev till biskopen som sedan Kyrkorådet enhälligt ställt sig bakom. Församlingen har i skrivelsen utifrån biskopens visitationsprotokoll hänvisat till en del faktafel som inte borde finnas med i ett visitationsprotokoll. De förtroendevalda har valt att göra denna ovanliga skrivelse då faktafelen inverkar menligt på församlingens arbete. Bland annat ger visitationsprotokollet stöd och legitimitet till här ovan beskrivna faktafel vilket hämmar församlingens medarbetare i deras arbete då dessa återkommande fel hela tiden måste bemötas. Felaktigheterna påverkar personalens arbetsro negativt.

I övrigt kan det vara på sin plats att poängtera följande:

Den ofta hänvisade psykosociala skyddsrond som genomfördes under 2015 gjordes på uppdrag av församlingen och i samförstånd med de fack som företräder flera av de anställda. Skyddsronden genomfördes efter att en större omorganisation inletts, och med den uttalande frågeställningen ”vad är det som känns dåligt med vår arbetsplats”. Det var med andra ord det som kändes negativt på arbetsplatsen som efterfrågades och inte det allmänna intrycket. Den psykosociala skyddsrondens rapport kan jämföras med den medarbetarundersökning som genomfördes 2014, det vill säga innan omorganisationen. Enligt den undersökningen trivdes medarbetarna med en övertygande majoritet bra eller väldigt bra på sin arbetsplats. Endast knappa två procent, dvs en person, upplevde sin arbetsmiljö som dålig.

Med den psykosociala rapporten medföljde ett åtgärdsprogram. Även denna togs fram i samråd med arbetsplatsens fackförbund. Av dessa åtgärder är nära nog allt genomfört eller under process.

Läs gärna även den tidigare nyheten "Kyrkorådet har sammanträtt"