Håkan Toresson
Foto: Angelica Backlund

EKOTS GRANSKNING AV FÖRSAMLINGARS RESANDE

Nyhet Publicerad Ändrad

Kyrkoherde Håkan Toresson om de senaste dagarnas mediebevakning gällande resor i den egna- och andra församlingar.

Beträffande Ekots granskning av församlingars resande

Svenska kyrkan är en transparent organisation. Öppenhet, och tillgänglighet är självklara kärnvärden. Vår församling är inget undantag.

Vi är återhållsamma med resor utomlands och följer rekommendationerna från nationell nivå. När vi reser är vi självklart noga med att uppfylla gällande lagar och regler från Skatteverket. All verksamhet granskas av auktoriserade revisorer.

För att tillmötesgå Ekot skickade vi skyndsamt efterfrågad information. I vårt fall handlade det om en vänstiftsresa till Bratislava i Slovakien vilken ägde rum år 2012. Jag var själv inte anställd i församlingen vid tillfället, men vill ändå kort sammanfatta de fakta som finns.

Under tre dagar fick personal och förtroendevalda möta systerkyrkan i Bratislava. Möten med biskop och församlingspräst samt med personal som arbetade med ungdomsverksamhet i församlingen ägde rum. Kyrkogårdar besöktes där personal berättade om hur dessa och även begravningsrutinerna sköts. Planerings- och budgetarbete genomfördes också under dagarna. Utöver detta firades förstås gudstjänster och andakter. Vid sidan om allt detta hade personal och förtroendevalda förstås stunder av god gemenskap i samband med stadsguidning, måltider och egen tid. Verksamhetsprogrammet har delgetts ekot. De har valt att tolka innehållet på ett sätt som församlingen inte känner igen.

Resan kostade 375 000 kronor eller cirka 11 000 kronor per deltagare. Summan motsvarar knappt 4 promille av församlingens budgetomslutning för den senaste femårsperioden.

Det är bra att vi som kyrka granskas. Vi bär ansvar för hur vi använder Din kyrkoavgift. Liksom i andra organisationer, så är det förstås så att bland Svenska kyrkans många församlingar kan resor med mindre relevans och mer tveksamma syften genomföras. Det ska kritiseras.

Samtidigt: Resor generellt inom Svenska kyrkan görs enligt min uppfattning med goda avsikter och med tydliga syften och mål. Vårt kyrkoliv blir rikare, medarbetarna mer kompetenta och motiverade.

Församlingen är som kyrka en liten del av den kyrka som sträcker sig över hela världen. Vi behöver mötas, lära av och inspireras av varandra.

Som arbetsgivare vill församlingen vara attraktiv för kvalificerade arbetstagare och erbjuda en god arbetsmiljö. Detta handlar om såväl trivsel i arbetslaget som kompetens och möjlighet till andlig fördjupning.

Jag vill i sammanhanget understryka det självklara att kollekter som samlas in aldrig går till resor. Kollektändamålen är oftast diakoni till stöd för utsatta samt internationell solidaritet. Fortbildningsresor är en del av församlingens interna verksamhet som syftar till att församlingen ska utvecklas och vidmakthålla en hög kvalitet i sitt arbete.

Vår ärkebiskop Antje skriver:

”Omdömeslöshet ska fördömas, dock med urskiljning. Det som vid första ögonkastet ser olämpligt ut kan ändå vara motiverat av pastorala, ekonomiska och arbetsmiljömässiga skäl. Resor med förtroendevalda och medarbetare måste ha ett klart syfte som studier, kompetenshöjning eller kontakt med en annan kyrka och de ska ha tydliga spin off-effekter för församlingens arbete. Enligt dessa kriterier ska de också utvärderas.”

Så, kära medlem, vi är ansvarsfulla med de resurser vi har och som Du är med och bidrar till. Därför arbetar vi, år ut och år in, med Era barn och ungdomar, med körverksamhet, med katastrof- och krishjälp, med själavård, gudstjänster och konserter och mycket annat. Vi gör det för Din skull och för Guds skull.

Gud välsigne Dig, och tack för att du väljer att vara medlem i vår kyrka!

Frösön den 2 juni 2016

Håkan Toresson, kyrkoherde