Orförandeklubba.

Beslutande organ

Hur Svenska kyrkan, och mer specifikt, din församling styrs. Längst ner på denna sida finner du offentliga protokoll.

Organisation

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

All verksamhet i församlingen leds av en präst med titeln kyrkoherde. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, samt ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Kyrkofullmäktige (KF) är församlingens högsta beslutade organ. Kyrkofullmäktige har 2-3 möten varje år. De sätter yttre ramar och fattar beslut om budget och bokslut. I församlingen finns också ett kyrkoråd (KR) som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen.  Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer ledamöter och ersättare att ingå i kyrkorådet, väljer revisorer och utser valnämnd,  beslutar om årsredovisning och ansvarsfrihet samt fastställer långsiktiga mål för kapitalets storlek. Kyrkofullmäktige sammanträder i vanligtvis två gånger per år: i november för att fastställa budgeten för kommande år och i maj för att fasställa årsredovisningen. Kyrkofullmäktiges protokoll är offentliga handlingar. Kontakta expeditionen om du vill ha tillgång till dem.

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk och finns för att Svenska kyrkan över hela Sverige ska ha gemensamma regler, även om församlingarna och stiften är självständiga organisationer. Den omfattar i stort att ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans egendom, upprätta förslag till budget samt avlämna årsredovisning, utarbeta förslag till församlingsinstruktion, välja kyrkvärdar med mera.

Läs mer om Kyrkoordningen

 • Expedition Frösö Sunne Norderö församling

  Expedition Frösö Sunne Norderö församling

  Frösö Sunne Norderö församling

  Expedition

  Mer om Expedition Frösö Sunne Norderö församling

  Post- och besöksadress: Fjällgatan 4C,832 42 FRÖSÖN