Orförandeklubba.

Beslutande organ

Hur Svenska kyrkan, och mer specifikt, din församling styrs. Längst ner på denna sida finner du offentliga protokoll.

Organisation

Grunden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna. Församlingens grundläggande uppgifter är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 

All verksamhet i församlingen leds av en präst med titeln kyrkoherde. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, samt ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Kyrkoherde i Frösö, Sunne, Norderö församling är Håkan Toresson.

Kyrkofullmäktige (KF) är församlingens högsta beslutade organ. Kyrkofullmäktige har 2-3 möten varje år. De sätter yttre ramar och fattar beslut om budget och bokslut. I församlingen finns också ett kyrkoråd (KR) som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Förtroendevalda

Ledamöterna i KF och KR är förtroendevalda som sitter under en mandatperiod på fyra år. Aktuell mandatperiod är 2018-2021. Nedan kan du läsa om hur de förtroendevalda konstituerar sig i vår församling. Vill du ha kontakt med dem, så ber vi att du vänder dig till expeditionen.

Kyrkofullmäktige

Vid det senaste kyrkovalet utsågs med utgångspunkt från antalet kyrkotillhöriga 25 ledamöter till kyrkofullmäktige. Valresultatet gav 11 ledamöter från Socialdemokraterna, 6 ledamöter från Centerpartiet och 8 ledamöter från Kyrkans Vänner.

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen.  Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor, väljer ledamöter och ersättare att ingå i kyrkorådet, väljer revisorer och utser valnämnd,  beslutar om årsredovisning och ansvarsfrihet samt fastställer långsiktiga mål för kapitalets storlek. Kyrkofullmäktige sammanträder i vanligtvis två gånger per år: i november för att fastställa budgeten för kommande år och i maj för att fasställa årsredovisningen. Kyrkofullmäktiges protokoll är offentliga handlingar. Kontakta expeditionen om du vill ha tillgång till dem.

Kyrkofullmäktiges ledamöter 2018-2021

Socialdemokraterna
Mona Modin Tjulin, ordförande
Tomas Frank
Agnetha Danielsson
Kjell Karlsson
Jan Hägg
Elisabet Sandler
Jörgen Pålsson
Solweig Rechenberg
Ove Schörling
Evy Svensson

Kyrkans Vänner
Ingrid Borgström
Jeanette Olovsson
Gunnar Pettersson
Ingemar Lindvert
Lena-Karin Lundgren
Margaretha Persson
Margareta Persson
Carolina Hasselström, 2:e vice ordförande
Lilian Edström

Centerpartiet
Kerstin Englund, 1:e vice ordförande
Tage Heglebäck
Arne Eskilsson
Helge Larsson
Einar Eriksson
Elvi Eskilsson

Ersättare
Sten Larsson
Bertil Jonsson
Nils Gunnar Nilsson
Lars-Erik Larsson 
Kirsti Kokkonen Södergren
Göran Fûrstenberg
Mona Nordlund
Jan Erik Nilsson

Kyrkorådet

Kyrkorådet är församlingens styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Kyrkorådet består av åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Kyrkoherden är självskriven ledamot.

Kyrkorådet får välja utskott eller tillfälliga arbetsgrupper för att underlätta sin uppföljning och kontroll av kyrkogårdsverksamheten och större underhållsarbeten på fastigheterna. Kyrkorådets protokoll är offentliga handlingar. Kontakta expeditionen om du vill ha tillgång till dem.

Kyrkorådets ledamöter 2018-2021

Ordinarie
Lena-Karin Lundgren, ordförande
Agnetha Danielsson
Jeanette Olovsson
Tomas Frank, vice ordförande
Ingrid Borgström
Jan Hägg
Arne Eskilsson
Kerstin Englund

Ersättare
Elisabet Sandler
Gunnar Pettersson
Helge Larsson
Carolina Hasselström

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk och finns för att Svenska kyrkan över hela Sverige ska ha gemensamma regler, även om församlingarna och stiften är självständiga organisationer. Den omfattar i stort att ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta kyrkans egendom, upprätta förslag till budget samt avlämna årsredovisning, utarbeta förslag till församlingsinstruktion, välja kyrkvärdar med mera.

Läs mer om Kyrkoordningen