Hidinge Nya kyrka (1869)

Den nyuppförda kyrkan blev högtidligen invigd den sextonde söndagen efter Trinitatis (Trefaldighet) som då inföll den 12 september 1869. I samband därmed hölls biskopsvisitation av Biskop Thure Annerstedt.

Hidinge Nya kyrka

Hidinge Nya kyrka Foto: Henry Sahlqvist


  En kyrkoinvigning med biskopsbesök ger i våra dagar eko i bygden, pressen och de kyrkliga handlingarna.
Det är förvånansvärt att konstatera, hur fåordiga kungörelseböckerna är beträffande invigningen av församlingens nya kyrka. I Knista intimationsbok står endast högmässa nästa söndag sammanlyst till Hidinge. Och i denna församlings kungörelsebok pålyses föregående söndag: "Om någon barnförlossning skulle under denna vecka inträffa, Kan dopet lämpligast ske hos någon av församlingens prästerskap, emedan alltför stor trängsel torde vara att befara nästa söndag i kyrkan."

  På dagen för invigningen är endast antecknat Håvpengar (kollekt) 12 riksdaler. Det var den största kollekt under det året. Mer upplyses inte om. Termen kyrkoinvigning förekommer över huvud taget inte.
 
  Över västportalen står årtalet 1867. Nämnda årtal avser tiden för de uppförda kyrk- och tornmurarna. I augusti samma år (1867) begärde och beviljades arkitekten F. Winblad tillstånd "att få fortsätta och möjligen i år fullborda tornbyggnaden vid nya kyrkan". 
  Murtegel forslades från Garphyttan och Lannafors, skiffer till yttertaket från Hasselfors. Byggnadskostnaderna, inklusive inredning och ett mindre orgelharmonium, belöpte sig till i avrundat tal 53.665 riksdaler riksmynt.
  Bönderna var skyldiga att utföra s.k. sockendagsverken. Detsamma gällde också kvarnar, sågar, masugnar, gjuterier o.s.v. Enligt ett visst gårds-, by- och rotevis uppgjort system måste församlingens främst manliga vuxna befolkning inställa sig på fastställda tider för att utföra ålagda uppgifter och arbeten.
  Bönderna skickade väl vanligtvis sina drängar och torpare. Denna turordning var inte alltid så lätt att hålla reda på. 
  Man sökte också och erhöll Kungl. Maj:ts tillstånd att uppbära en rikskollekt till kyrkobyggnaden. Rikskollekten gav cirka 2.300 riksdaler.

Uppgifterna är hämtade ur en minnesskrift utarbetad av kyrkoherde R Reinestam vid Hidinge nya kyrkas 100 -årsjbileum (1969).

                          
                         
Interiör från Hidinge Nya kyrka

Interiör från Hidinge Nya kyrka Foto: Stefan Öberg

Skapad:2010-12-06 10:50:00

Titta in här och se på bilder på Hidinge Nya kyrka före och efter renoveringen!

Läs mer om Hidinge Nya kyrka Då och Nu

Ny ljusbärare i Hidinge Nya kyrka

Ny ljusbärare i Hidinge Nya kyrka Foto: Christin Wallenius


Skapad:2011-06-16 13:30:00

Processionskorset med tillhörande ljusstakar och ställning är snidat av Dorotej Forsner, igumen vid Heliga Treenighetens kloster i Bredared.

Läs mer om Processionskorset i Hidinge Nya kyrka

//