Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg grundad i Kristi kärlek uttryckt i kyrkans liv och vill genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer

Diakoni är omsorg om människan och skapelsen. Diakoni är en fråga om människosynen om allas lika värde och trohet i den Gud som vi alla utgår ifrån. Diakoni innebär att budskapet om tro, hopp och kärlek följs av handling. En kyrka trogen sitt uppdrag förenar andliga fördjupningen med att sprida Guds kärlek i världen. Diakoni är mycket mer än det diakonerna utför.

I det diakonala arbetet behövs många ideella krafter. Vill du engagera dig? Kontakta någon i församlingen!

 

Vad är en diakon?

En diakon är en person som har särskild utbildning och ansvar för att leda, inspirera och utveckla församlingens diakonala uppdrag. Diakonen har en akademisk utbildning med social eller människovårdande inriktning och därefter ett karitativt år vid någon av utbildningsinstitutionerna. Diakonen avlägger ett livslångt löfte när biskopen viger personen till diakon i Svenska kyrkan och hen har tystnadsplikt.

Diakon i Knista församling

För närvarande saknas en tjänstgörande diakon i Knista församling. Vill du samtala med någon finns våra präster här för dig - Stefan Öberg 0585-315 40 eller Graham Jarvis 0585-315 49. Önskar du råd, bistånd eller stöd ring Stefan Öberg på 0585-315 40.

Diakonemblemet symboliserar:

Ringen: Du är omsluten av Gud och finns i den världsvida gemenskapen i Kristus.

Korset: Jesu Kristi död, uppståndelse och försoning är det centrala.

Duvan: Duvan med den friska olivkvisten påminner om duvan som lämnade Noas ark och återvände med budskap om liv.

 

I diakoners tjänst ingår många arbetsuppgifter:

 • Akuta händelser, plötsliga dödsfall, olyckor
 • Arbete bland barn i alla åldrar, särskilt i missbrukarfamiljer och barn till psykiskt sjuka föräldrar, gömda barn
 • Själavårdande samtal, t ex kring sorg, relationsproblem, ensamhet, arbetslöshet, ekonomi, missbruk, trakasserier, trosfrågor
 • Kontakt och samarbete med personal inom samhällets olika sektorer
 • Ekumeniskt samarbete över samfundsgränserna
 • Hembesök, som ofta resulterar i information till samhälle och myndigheter om människors utsatthet och behov av samhällsinsatser
 • Engagera, leda och inspirera frivilligarbetare, väntjänstgrupper
 • Biståndsansökningar ur olika fonder
 • Leda sorgegrupper, självhjälpsgrupper
 • Tillgänglighet ute i samhället för människor som tvekar att söka kontakt i kyrkans lokaler
 • Opinionsbildande funktioner, föra de svagas talan
 • Andakter, gudstjänster, liturgiska uppgifter