Knista kyrka

På en liten höjd i ett småbrutet jordbrukslandskap ligger en av Örebro läns intressantaste kyrkor. Den byggdes under 1100-talet när kristendomen fortfarande var ny i landet.

Kyrkorummet domineras av de välbevarade väggmålningarna från 1600-talet. Intill kyrkan ligger ett gravfält från järnåldern. Traditionen att begrava sina död på platsen fanns alltså redan på hednisk tid.

 

Närkes äldsta bevarade kyrka?
Knista kyrka är den äldsta daterade kyrkan i Närke. Prover från trävirke i kyrkan tyder på att långhuset var uppfört redan år 1123. Kanske var det en storman i trakten som byggde kyrkan som sin gårdskyrka? I tornet finns resterna efter ett kapell på andra våningen, troligen avsett för byggherren och hans familj. Rester efter tornkapell finns bara i två andra kyrkor i länet; Gräve och Edsberg.

Den medeltida kyrkan
Den tidiga medeltida kyrkan hade ingången i långhusets södra sida. Denna sydportal murades igen år 1889 men återupptogs i samband med en renovering på 1950-talet. Den smidesbeslagna järndörren som suttit här finns numera på Örebro läns museum. Lite senare under medeltiden breddades koret och en sakristia byggdes till på långhusets norra sida. En medeltida fönsteröppning finns markerad i putsen högt uppe på södra fasaden. Koret utvidgades ytterligare under 1720-talet. Tillbyggnaden bredvid sakristian byggdes år 1986 som förråd.

Kraftfulla väggmålningar
Även invändigt bär kyrkorummet spår efter olika tiders renoveringar. På 1950-talet renoverades kyrkan med syfte att återställa ett äldre utseende, då återfick bland annat predikstol och altaruppsats sin ursprungliga färgsättning. Lite speciella är kyrkans takstolar. De äldsta är konstruerade på ett sätt som påminner om stavkyrkorna. Några takstolar visar även spår efter målning, vilket tyder på att de från början varit synliga. Först under senmedeltiden eller 1600-talet slogs kyrkans nuvarande valv. På dessa valv och väggar finns mycket intressanta målningar med berättelser från Gamla testamentet. Målningarna hör till de bästa bevarade i landet från denna tid.

Kyrkomiljön
Kyrkan omges av en kyrkogård med gravkor för släkten Hofsten på Villingsbergs bruk från 1756. I kyrkomiljön ingår även en tiondebod. Här förvarades tiondet, dvs kyrkskatten från sockenborna i form av en tiondel av gårdens produktion av mat m m. Här finns även en bårbod, klockargård, skola (nu församlingshem) samt en fattigstuga och ett arrendatorboställe.