Hidinge Nya kyrka

Den nyuppförda kyrkan blev högtidligen invigd den sextonde söndagen efter Trinitatis (Trefaldighet) som då inföll den 12 september 1869. I samband därmed hölls biskopsvisitation av Biskop Thure Annerstedt.


Uppgifterna är hämtade ur en minnesskrift utarbetad av kyrkoherde R Reinestam vid Hidinge nya kyrkas 100 -årsjbileum (1969).
  Över västportalen står årtalet 1867. Nämnda årtal avser tiden för de uppförda kyrk- och tornmurarna. I augusti samma år (1867) begärde och beviljades arkitekten F. Winblad tillstånd "att få fortsätta och möjligen i år fullborda tornbyggnaden vid nya kyrkan". 
  Murtegel forslades från Garphyttan och Lannafors, skiffer till yttertaket från Hasselfors. Byggnadskostnaderna, inklusive inredning och ett mindre orgelharmonium, belöpte sig till i avrundat tal 53.665 riksdaler riksmynt.
  Bönderna var skyldiga att utföra s.k. sockendagsverken. Detsamma gällde också kvarnar, sågar, masugnar, gjuterier o.s.v. Enligt ett visst gårds-, by- och rotevis uppgjort system måste församlingens främst manliga vuxna befolkning inställa sig på fastställda tider för att utföra ålagda uppgifter och arbeten.
  Bönderna skickade väl vanligtvis sina drängar och torpare. Denna turordning var inte alltid så lätt att hålla reda på. 
  Man sökte också och erhöll Kungl. Maj:ts tillstånd att uppbära en rikskollekt till kyrkobyggnaden. Rikskollekten gav cirka 2.300 riksdaler.

  På dagen för invigningen är endast antecknat Håvpengar (kollekt) 12 riksdaler. Det var den största kollekt under det året. Mer upplyses inte om. Termen kyrkoinvigning förekommer över huvud taget inte.

  En kyrkoinvigning med biskopsbesök ger i våra dagar eko i bygden, pressen och de kyrkliga handlingarna.
Det är förvånansvärt att konstatera, hur fåordiga kungörelseböckerna är beträffande invigningen av församlingens nya kyrka. I Knista intimationsbok står endast högmässa nästa söndag sammanlyst till Hidinge. Och i denna församlings kungörelsebok pålyses föregående söndag: "Om någon barnförlossning skulle under denna vecka inträffa, Kan dopet lämpligast ske hos någon av församlingens prästerskap, emedan alltför stor trängsel torde vara att befara nästa söndag i kyrkan."