Foto: S Öberg

Mullhyttans kyrka

När Kvistbro församling 1914 fick komminister, blev denne stationerad till det uppväxande samhället Mullhyttan. Av naturliga skäl blev hans verksamhet mest koncentrerad till den plats, där han fått sig bostad anvisad.


Uppgifterna är hämtad ur boken Kvistbro sockens historia, utgiven av Kvistbro församling 1972.

Invigningen skedde den 18 dec. 1927, 4:e sönd. i Advent, och förrättades av biskop Sam Stadner. Den blev en stor högtid för hela församlingen men särskilt för Mullhyttan med omnejd.
Omkring kapellet har anlagts en kyrkogård, som i likhet med kyrkogårdarna vid sockenkyrkan blivit förbättrad och förskönad. När kapellföreningen 1934 blivit skuldfri beslöt den att överlämna kapellet till Kvistbro församling, vilket skedde den 1 jan. 1935, och därefter fick kapellet kallas kyrka.

Ritningarna till det beslutade kapellet gjordes av arkitekten i Kungl. Byggnadsstyrelsen K.M. Westerberg. Det är 22 m långt och 12 m brett, uppfört i trä och reveterat. Kappellets västra del är utformad som församlingssal och kan vid behov förenas med kyrkorummet. Över församlingssalen är orgelläktaren.
Offervilligheten växte allteftersom kapellbygget nalkades sin fullbordan. Under åren 1924 - 1928 insamlades på frivillig väg nära 8.000 kr. Kvistbro kommun lämnade ett anslag på 4.000 och Kvistbro församling ett på 5.000 kr. Vid kapellets uppförande gjordes mycket frivilligt arbete, och så gott som alla kyrkorummets inventarier är skänkta. Dåvarande prästen John Grafström nedlade ett synnerligen nitiskt och uppoffrande arbete för detta kapellbygge. Hans far skänkte det vackra korfönster, som är utfört av Neuman & Vogel i Stockholm, samt lämnade ett räntefritt lån till kapellföreningen på 2.000 kr. Bland gåvorna kan nämnas ett mycket vackert antependium, som utförts och skänkts av en i konstsömnad förfaren fru i samhället. Invid kapellet uppfördes ett klocktorn, där genom en särskild insamling anskaffad kyrkklocka upphängdes.

Behovet av ett kapell gjorde sig alltmer gällande. Omkring 1924 började penninginsamling göras för ändamålet: kollekter, bidrag från Mullhyttans syförening, gåvor genom insamlingslistor. Den 10 jan 1926 bildades Mullhyttans kapellförening, som fick en styrelse på 9 personer. I november samma år inköpte föreningen en i samhället centralt belägen tomt på omkring 1 tunnland, på vilken en aldrig fullbordad byggnad var uppförd.
 År 1924 uppfördes en prästgård i Mullhyttan, men för sitt arbete måste komministern anlita skolhuset samt samhällets ordenshus. Så hölls julottegudstjänster i Ordenshuset flera år. Prästgården öppnades för ungdomskretsens sammankomster.