Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Avesta-Grytnäs pastorat

Rum för glädje, musik, gemenskap, stillsamhet omtanke och tro.Välkommen precis som du är, var i livet du än befinner dig.

Vi söker ny kyrkoherde

Församlingens uppdrag och nuläge:

Ett övergripande mål är att Avesta Grytnäs pastorat ska ha ett rikt och varierat församlingsliv. I visionen för Avesta Grytnäs pastorat 2018-2021 uttrycks följande huvudområden:

 • Avesta Grytnäs pastorat ska vara en öppen folkkyrka med lokal förankring och som bryter den nedåtgående medlemsutvecklingen.
 • Avesta Grytnäs pastorat arbetar för ett berikande och varierat församlings- och gudstjänstliv samt fler döpta och konfirmerade.
 • Avesta Grytnäs pastorat vill vara en betydande samhällsaktör
 • Avesta Grytnäs pastorat vill verka för en god arbetsmiljö med tydliga roller
 • Avesta Grytnäs pastorat berikas av de församlingsbor och den kultur som församlingsdelarna i de tidigare socknarna Grytnäs och Avesta tillsammans bildar. Församlingsdelarna stärker identiteten och utvecklar den lokala och nära församlingsverksamheten som finns i Avesta Grytnäs pastorat.
 • Utifrån detta arbetar församlingen med framtagande av en församlingsinstruktion samt en personalorganisation som är i takt med tiden och som ska genomföra församlingens ambitioner.

 

Utmaningar:

 • Att i samarbete med kyrkorådet, skapa en ändamålsenlig organisation för församlingen i linje med förtroendevaldas beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
 • Att kunna motivera medarbetare i en större förändring.
 • Att samverka såväl internt som externt, lokalt som regionalt med både offentliga och privata aktörer, där samverkan med det lokala föreningslivet är speciellt viktigt.

 

Arbetsområde

Kyrkoherden är förvaltningens ledande präst och tjänsteman, ansvarig och föredragande inför kyrkorådet samt chef för församlingens strategiska ledningsgrupp. Kyrkoherden ansvarar för förvaltningen som en del i församlingens samlade åtagande och ska planera och fatta beslut i den egna verksamheten på sådant sätt att det gagnar hela Avesta Grytnäs pastorat bästa.

 

Arbetsuppgifter:

 • Leda, utveckla och följa upp församlingens verksamhet så att medlemmarna är i fokus och med målet att förmedla kristen tro och lära.
 • Leda församlingens verksamhet i enlighet med gällande kyrkoordning, lagstiftning och styrdokument.
 • Ansvara för Grytnäs friskola och förskolan Junibacken, pastoratets egen skola (åk F-klass till 6) och förskola.
 • Leda, samordna, utveckla och följa upp församlingens verksamhet så att den bedrivs effektivt, kostnadsmedvetet med hög kvalitet och i enlighet med förtroendevaldas beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.
 • Medverka aktivt i utveckling av församlingens verksamheter.
 • Svara för omvärldsbevakning inom församlingens verksamhetsområde.
 • Medverka i utveckling av Avesta Grytnäs pastorat som attraktiv arbetsgivare och skapa en hållbar kompetens försörjning
 • Leda, motivera och utveckla medarbetare mot måluppfyllelse och ha arbetsgivaransvar.
 • Företräda församlingen i olika nätverk och i kontakter med andra kyrkor samt näringsliv, myndigheter och organisationer utifrån kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden.
 • Skapa goda förutsättningar för delaktighet och engagemang med målgruppens behov i centrum.

 

Ansökan:

 • Ansökan skickas till Avesta Grytnäs pastorat, Bruksgatan 1, 77431 Avesta senast den 19 januari 2020.
 • För frågor, kontakta Madeleine Ingmarstedt, 070-243 99 50.
 • Kontaktperson för VISION är Johan Jernberg, 0226-464720