Foto: Ikon

Digital underskrift räcker inte för att gå ur Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad Ändrad

Den som vill gå ur Svenska kyrkan behöver skriva under sin utträdesanmälan och skicka in den med vanlig post till sin församling. En digital underskrift räcker inte. Men skulle du ha fått en bekräftelse om att du lämnat Svenska kyrkan efter att du anmält att du vill gå ur via e-post så gäller det.

Just nu skickar personer som vill gå ur Svenska kyrkan ofta in sina utträdesanmälningar via e-post. I sociala medier får människor uppmaningen att gå ur Svenska kyrkan genom att skriva under digitalt via en extern webbtjänst som mejlar anmälan till församlingen.

Kyrkoordningen, Svenska kyrkans regelverk, säger att den som vill gå ur bör ”egenhändigt underteckna” sin utträdesanmälan.

I dag betyder det att det behövs en underskrift på ett papper som sedan lämnas in eller skickas med vanlig post till församlingen. Det går också bra att helt enkelt prata med kyrkoherden i församlingen.  

VAD HÄNDER OM JAG MEJLAT IN MIN ANMÄLAN OM ATT GÅ UR SVENSKA KYRKAN?

Församlingen kommer att skriva ut ditt mejl och skicka tillbaka det till dig och be att du kompletterar med din namnteckning. Församlingen talar om när du ska skicka tillbaka brevet – oftast inom tre veckor – för att datumet i mejlet ska vara det datum då du lämnar Svenska kyrkan. 

Om du skickar tillbaka brevet med din underskrift senare än församlingen bett om så är det självklart fortfarande en utträdesanmälan. Då lämnar du Svenska kyrkan från det datum då brevet kom till församlingen.

VARFÖR RÄCKER INTE DEN DIGITALA UNDERSKRIFTEN?

Det kan verka krångligt men vi följer de regler som finns i kyrkans gemensamma regelverk, kyrkoordningen. I den står det:

Den som tillhör Svenska kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan. Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden  eller genom att man lämnar en
egenhändigt undertecknad handling. (.)(29 kap. 5 § kyrkoordningen)

Kravet på att en anmälan ska vara egenhändigt undertecknad betyder att den måste innehålla en namnteckning med penna på ett papper. Kravet är alltså inte uppfyllt om anmälan exempelvis görs via telefax, e-post eller med elektronisk signatur. Här följer vi praxis. (Se t.ex. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 2002 not 206, RÅ 2006 not 177 och RÅ 2009 not 177. Jfr t.ex. prop. 2012/13:45 s. 95 och prop. 2013/14:236 s. 10)

Anledningen till att det finns ett krav på "egenhändigt undertecknande" i kyrkoordningen är att ett beslut om utträde kan få stor betydelse för den som berörs. Därför måste vi försäkra oss om  att anmälan lämnas av den person som ska utträda och inte av någon annan person.

Säker teknik för att underteckna digitalt finns till exempel genom bank-id och e-legitimation - men Svenska kyrkan kan inte erbjuda det än.

HUR KAN UTTRÄDET GÄLLA OM JAG MEJLAT DET NÄR DET EGENTLIGEN INTE RÄCKER MED ANMÄLAN VIA MEJL?  

Enligt reglerna ska anmälan vara egenhändigt undertecknad och skickas per post eller lämnas in. Men kyrkoherden har beslutsrätt. Det betyder att om kyrkoherden har beslutat om ett utträde så gäller det.