Foto: Susanna Freider Andersson

Latinskolan

Latinskolan byggdes omkring 1500 och var i bruk som skola till 1841. Byggnadens röda tegelfasad, trappstegsgavlar och mönstermurning berättar om ett högkvalitativt byggnadsskick som krävde skickliga yrkesmän. Under 1970-talet gjordes en större restaurering och byggnaden användes därefter som kontor. 1 juli 2017 tog pastoratet över skolan.

historia möter nutid

Latinskolan är en av Ystads medeltida tegelbyggnader och en av de äldsta skolbyggnaderna i landet.
Tegel var ett dyrbart byggnadsmaterial som framför allt användes, under tiden då skolan uppfördes, i kyrkor och kloster, men ibland även till offentliga byggnader, till exempel rådhus och skolor.
Latinskolan vittnar därmed om en av medeltidens högkvalitativa utformningar med påkostade material.
Läget intill S:ta Maria kyrka, i stadskärnan, markerar byggnadens särskilda status under medeltidens Ystad.

En antikvarisk konsekvensbeskrivning har gjorts för att kunna göra de förändringar vi önskat.
Vårt fokus har hela tiden varit att återställa byggnadsskicket med vördnad om hur det en gång var.

Latinskolan uppfördes sannolikt omkring år 1500 och var sedan i bruk som skola till 1841.
Skolsalarna låg på bottenplan och på ovanvåningen fanns rektorns bostad.
1841 flyttar skolundervisningen till Gosselmanska huset vid Hamngatan 41.
Byggnaden ger istället plats åt affären ”Landgren & Co Jernhandel”.

Under början av 1970-talet restaureras byggnaden och görs om till kontorslokaler där Folksam tar plats.
Magasinsbyggnaden som legat mot Mariakyrkans ingång rivs.

Ystad pastorat skriver 2013 på avtalet att ta över byggnaden så fort alla tillstånd för ombyggnation är färdiga.
Tillstånd söks hos Länsstyrelsen för att göra om kontorsmiljön till möteslokaler.
Länsstyrelsen kräver att en antikvarisk konsekvensbeskrivning görs.
Pastoratet får efter långa och många processer godkänt bygglov och byggnaden går över i dess ägo under 2017.
Förändringarna av byggnaden påbörjas under 2018.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

I Länsstyrelsen Skånes kulturmiljöprogram kan man läsa om Latinskolans synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • Ett av få bevarade skolhus från medeltiden.
  • Byggnaden som ett välbevarat och representativt exempel på profant tegelhus från medeltidens Skåne.
  • Värdefulla och karaktäristiska detaljer är trappstegsgavlarna med blinderingar och mönstermurningen.