Positivt ekonomiskt utfall för 2015

Nyhet Publicerad

Dels icke tillsatta tjänster har gjort att verksamheten har ändrats och därför haft lägre kostnader än budgeterat.

Personalkostnaderna för 2015 var 1,5 mnkr lägre än budgeterat

2015 års positiva resultat beror bland annat på att det har varit svårt att rekrytera personal till bland annat präst- och diakontjänster. Ungdomsprästen slutade sin tjänst i januari och den tjänsten tillsattes först i slutet av augusti och en diakon slutade sin tjänst under sommaren och tjänsten har inte blivit tillsatt förrän januari 2016. Långtidssjukskriven prästtjänst har ersatts med vikarier. En musikertjänst ersattes med vikarie på lägre tjänstgöringsgrad. På kyrkogårdsförvaltningen slutade en tjänsteinnehavare i december 2014 och tjänsten återbesattes i april.

På grund av icke tillsatta tjänster har viss församlingsverksamhet inte bedrivits i vanlig omfattning. Bland annat har vi inte haft någon sommarkyrka och konfirmandverksamheten strukturerades om vilket innebar lägre kostnader.

Sammanfattningsvis vill jag säga att vi är ett pastorat som vill arbeta för att kyrkan ska vara en öppen plats dit människor lätt kan ta sig. Vi har en stor bredd när det gäller våra olika verksamheter. Vi vill inte bara vara producenter vi vill också på många olika sätt möta människor i vår närmiljö med möten i kyrkan, församlingshemmet men också ute i samhället.

Susanne Keyser, kyrkoherde

Lägre verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna är också lägre än budgeterat för 2015. Den totala summan landade på 2,6 mnkr där begravningsverksamheten stod för ca 1,6 mnkr och församlingsverksamheten inklusive fastigheter för ca 1 mnkr. 

Begravningsverksamhetens överskott beror bland annat på att gravstenskontroll och gravstenssäkring fick prioriteras framför annat budgeterat arbete. Förvaltningen avser att använda överskottet till bland annat projektering av takrenovering på Birgittakapellet.

Latinskolan togs inte i bruk under 2015 på grund av exempelvis Lantmäteriets handläggning. Arbetet kring flyktingströmmen under hösten gjorde också att delar ur personalen fick andra arbetsuppgifter.

För att läsa hela bokslutet, klicka på länken nedan

> Läs Årsredovisningen för 2015