Två fotbollstränare håller om varandra och tittar in i kameran. En håller i en boll.
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Vanliga frågor och svar om testamenten

Här kan du läsa om vanliga frågor och svar rörande testamenten.

Vad händer med mitt testamente när jag gått bort? 

Då en person avlidit ska en bouppteckning förrättas. Syftet med bouppteckningen är att fastställa vilka som är dödsbodelägare samt att gå igenom vilka tillgångar och skulder som den avlidna hade per dödsdagen. Om det finns ett testamente där det stadgas att Act Svenska kyrkan ska ärva allt eller en viss andel av den avlidnas kvarlåtenskap, innebär det att Act Svenska kyrkan blir dödsboägare och ska kallas till bouppteckningen. Ofta är det den avlidnas närmaste anhöriga som ordnar med att anlita någon som förrättar bouppteckningen, som i sin tur informerar Act Svenska kyrkan om att det finns ett testamente som medför att Act Svenska kyrkan blivit dödsbodelägare. Det är dödsbodelägarna som gemensamt förvaltar dödsboet och har ansvar för att räkningar betalas, abonnemang sägs upp med mera. För det fall att den avlidna i testamente, eller på annat sätt under sin livstid, inte uttryckt några specifika önskemål om hur dödsboet ska förvaltas finns möjlighet för dödsbodelägarna att gemensamt komma överens om ifall någon av parterna ska förvalta dödsboet eller om någon extern part (exempelvis bouppteckningsförrättaren) ska anlitas för detta. 

Hur skriver jag ett testamente till Act Svenska kyrkan?

Om du vill skriva in Act Svenska kyrkan som förmånstagare i ditt testamente är det viktigt att uppge det juridiska namnet och organisationsnumret. Skriv på följande sätt:  

Trossamfundet Svenska kyrkan, 252002-6135, till förmån för Act Svenska kyrkan. 

Vad händer om jag haft mitt testamente förvarat hos exempelvis en begravningsbyrå med testamentsbevakning? 

Om man har sitt testamente för förvaring hos en begravningsbyrå eller juridisk byrå som erbjuder testamentsbevakning, så innebär det att byrån får vetskap om när någon som har ett testamente förvarat hos dem går bort. Därefter kommer Act Svenska kyrkan att kontaktas och därigenom kunna bevaka vår rätt i dödsboet. 

Vad händer om jag förvarat mitt testamente hemma? 

Om ett originaltestamente har förvarats i hemmet så gäller det att den som i ett första skede tar hand om hemmet – oftast de närmast anhöriga – hittar testamentet och tar med det till den som ska förrätta bouppteckningen. 

Vad händer om jag förvarat mitt testamente i ett bankfack? 

Inför att en bouppteckning ska förrättas ska alltid bankfack som tillhörde den avlidna inventeras. Det går till på så sätt att någon som representerar dödsboet besöker den aktuella banken. Där görs en inventering tillsammans med en bankanställd som upprättar en lista över de saker som finns i bankfacket. För det fall där det finns ett originaltestamente i bankfacket brukar banken tillhandahålla vidimerade kopior som kan användas i samband med bouppteckningen. 

Hur tillvaratar Act Svenska kyrkan sin rätt i samband med att testamentet aktualiseras? 

Vi bevakar vår rätt i samband med bouppteckningen. Vi har också kontinuerlig kontakt med den som förvaltar dödsboet, vilket kan vara samma person som har hand om bouppteckningen eller någon närstående till den avlidna.  

Kan jag specificera vad min gåva ska användas till? 

Vi rekommenderar att man inte anger ett specifikt ändamål så att gåvan kan användas där den behövs mest och gör mest nytta. Om gåvan märks specifikt till ett land eller ett område vi inte längre arbetar med, kan vi tyvärr tvingas tacka nej till gåvan eftersom vi ansvarar för att uppfylla den avlidnas vilja. Om det finns ett område som ligger dig extra varmt om hjärtat rekommenderas att du skriver att du önskar att gåvan används till detta område/verksamhet i första hand men att du även anger vad som ska ske ifall din önskan inte går att uppfylla. Det kan du exempelvis göra genom att skriva ett tillägg om att testamentsgåvan i andra hand ska tillfalla Act Svenska kyrkans verksamhet i stort.

Vad händer efter bouppteckningen? 

Efter bouppteckningsförrättningen ska bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Detta brukar ta någon månad. Efter att bouppteckningen är registrerad kan tillgångarna efter den avlidna skiftas ut. Om Act Svenska kyrkan är ensam dödsbodelägare så kan detta ske direkt. Om det däremot är flera dödsbodelägare så måste en arvskifteshandling upprättas där samtliga dödsbodelägare kommer överens om hur de specifika tillgångarna som finns i dödsboet ska fördelas. 

Vad händer om jag har en fastighet? 

Om det är flera dödsbodelägare måste alla komma överens om vad som ska ske med en fastighet, såtillvida det inte finns något specifikt skrivet om detta i testamentet. För det fall att Act Svenska kyrkan är ensam dödsbodelägare kommer vi att överta fastigheten oskiftat, vilket är till fördel eftersom Act Svenska kyrkan är skattebefriade. När fastigheten väl är skiftad till Act Svenska kyrkan så försöker vi att med hjälp av mäklare att sälja fastigheten till marknadsvärde. 

Vad händer med mina värdepapper? 

Eftersom Act Svenska kyrkan är skattebefriad försöker vi tillse att värdepapper alltid överförs oskiftat till oss, det betyder att det blir mer pengar som kan komma vår verksamhet tillgodo. För att säkerställa att vi kan överta värdepapper oskiftat är det en fördel, om det är flera som ska ärva, att det framgår tydligt av testamentet att man önskar att vi ska kunna dra nytta av vår skattebefrielse. 

Vad händer med mitt lösöre? 

Vi försöker alltid att på bästa sätt omhänderta det lösöre som finns i dödsboet. Lösöret värderas och det som har ett ekonomiskt värde säljs med hjälp av till exempel en auktionsfirma. Sådant lösöre som inte har något större ekonomiskt värde brukar skänkas till någon hjälporganisation som verkar på den ort där den avlidna bodde. För det fall att testatorn gett uttryck för hur lösöret ska tas om hand så tillvaratar vi dennes önskemål i så stor utsträckning som möjligt. 

Kan pengar avsättas för gravvård? 

Om inget finns angivet i testamentet ser vi till att gravvård ordnas i samband med boutredningen. Vi tillser att det finns en gravskötsel ordnad för framtiden och att dödsboet bekostar en garanterad skötseltid av upp till 15 år, räknat från dödsfallet, genom att avräkningsavtal upprättas med kyrkogårdsförvaltningen. Om en löpande gravskötsel redan finns sedan tidigare men medlen där inte räcker till för framtida behov föreslår vi att dödsboet ingår ett avräkningsavtal med kyrkogårdsförvaltningen. Detta innebär att medlen från det tidigare gravskötselavtalet lyfts in i ett nytt avtal för den önskade perioden. 

Penna, glasögon och en folder för att skriva testamente ligger på ett bord.

Vår testamentsfolder

Välkommen att läsa vår testamentsfolder eller beställa den och få den hemskickad.

Gruppbild av en man och två kvinnor som ler mot kameran.

Kontakta våra handläggare

Har du frågor om att skriva testamente eller vill veta mer om vårt arbete är du varmt välkommen att kontakta oss.