Höstens kommande kyrkoval

Nyhet Publicerad

Luleå stifts biskop Hans Stiglund ger sin syn på varför han tycker du ska rösta!

Din röst gör skillnad!

Foto: Olle Thoors

Den 17 september är det kyrkoval.

Då kan du som är medlem i Svenska kyrkan påverka färdriktningen de närmsta fyra åren för Sveriges största medlemsorganisation. Din röst i kyrkovalet ger dig inflytande över hur Svenska kyrkan sköter sitt liv och sin verksamhet under den kommande mandatperioden.
Förväntningarna är höga på kyrkan: Gudstjänster och riter som tolkar livets mening från födelse till död, diakonalt arbete, stöd i kriser.Den är en fristad som ger andrum och en plats för undervisning och kultur. Djupast sett handlar kyrkans uppdrag om att göra Guds kärlek synlig och igenkänd. Om Gud som blir människa och som delar vår mänskliga vardag, både i utsatthet och livsglädje. Det är i vardagen som människors tro och längtan blir synlig, mitt i livet med dess sorg och lycka. 

Din röst påverkar inte bara vardagen där du bor, du är med och påverkar hur kyrkans arbete bedrivs på alla nivåer, även internationellt. Som medlem i Svenska kyrkan ingår du både i din lokala församlings gemenskap och i en världsvid kyrka. Kyrkan har genom sin långa historia levt med två tydliga rörelseriktningar i sin identitet och sin verksamhet:
Inåt mot ett tydligt centrum där människor har fått erfara Gudsnärvaron i helighet, tystnad och nattvardens Kristusmöte.
Utåt i ett tydligt uppdrag att leva i världen för att i ord och handling arbeta för att kristen tro väcks och fördjupas och rättvisa och fred blir verklighet. Hela tiden med den fattiga och utsatta människan i centrum.
Att vara kyrka är att stå i ett uppdrag från Gud, ett uppdrag som omfattar hela skapelsen. I denna kyrka är du som enskild människa värdefull och ditt liv och dina erfarenheter betydelsefulla. Svenska kyrkan behöver fler människor som med sin tro och sitt engagemang vill ta ansvar för sin kyrka. Det är viktigt att de som väljs både vill, kan och får ta ansvar och har medlemmarna bakom sig.
Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation där ledamöterna i beslutande organ utses genom fria val. Här finns utrymme för ett brett spektrum av uppfattningar i olika frågor. Kyrkan är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Det som förenar oss är dopet och tron.
Din närmaste kyrka är en av hundratals kyrkor i Luleå stift. Dessa kyrkor utgör ett viktigt kulturarv. Hur vi bäst fyller detta arv med liv även i framtiden påverkar du också genom att rösta i kyrkovalet.

Demokrati överlever inte av sig själv. Det krävs att vi som får rösta också använder oss av vår rösträtt. Så ta vara på möjligheten att rösta i kyrkovalet! Det behövs många människor som bärare av tro och engagemang.

Hans Stiglund
Biskop