Foto: Svenska kyrkans bildarkiv, IKON

Dopgudstjänstens ordning

Dopgudstjänsten utgår från ordningen nedan och anpassas i samråd mellan förälder/-rar och doppräst. Dop av ung eller vuxen hämtar sin stomme ur ordningen nedan men anpassas ytterligare.

Dopgudstjänsten utgår från ordningen nedan och anpassas i samråd mellan förälder/-rar och doppräst.
Dop av ung eller vuxen hämtar sin stomme ur ordningen nedan men anpassas ytterligare.


P=Präst Fö=Förälder/-rar (P)=Någon annan än prästen kan läsa/Be detta

PSALM

INLEDNINGSORD OCH TACKBÖN

P- I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom.
Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus,
för att rädda oss från det onda.
Genom dopet föder han oss till nytt liv,
för oss in i sin kyrka och ett liv i förening med honom.
Detta gör han nu med de barn, som skall döpas.

P- Låt oss bedja

Fö- Gud, vi tackar dig för våra barn.
Tack för gåvan du har gett
och förtroendet du har visat oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till de barn som vi har fått ansvar för.
I Jesu namn.

Alla- Amen.

EVANGELIET OM JESUS OCH BARNEN

(P)- Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
"Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike
som ett barn kommer aldrig dit in."
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem och välsignade dem.
(Mark 10:13--16)

BEFRIELSEBÖN

Prästen frågar barnets föräldrar:

P- Vilket namn har ni gett ert barn?

En av föräldrarna svarar:
NN.

Präst och om möjligt föräldrar och faddrar kan lägga handen på barnets huvud.

P- Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus,
nu och alltid.

Prästen säger under korstecknande:

P- Tag emot korsets tecken
på din + panna
på din + mun
och på ditt + hjärta.
Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.
Amen.

BIBELLÄSNING

P- Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
(Matt 28:18--20)

Ytterligare någon av följande texter eller annan doptext
kan läsas.

(P)- Petrus talade till folket och sade:
Omvänd er och låt er alla döpas
i Jesu Kristi namn,
så att ni får förlåtelse för era synder.
Då får ni den heliga anden som gåva.
(Apg 2:38)

(P)- Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.
Och när Paulus lade sina händer på dem,
kom den heliga anden över dem.
(Apg 19:5)

(P)- Genom dopet har vi dött
och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv,
så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Ty har vi blivit ett med honom
genom att dö som han,
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han.
(Rom 6:4--5)

(P)- Är ni döpta in i Kristus,
har ni också iklätt er Kristus.
Nu är ingen längre jude eller grek,
slav eller fri, man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus Jesus.
(Gal 3:27--28)

(P)- När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till
människorna blev uppenbara, räddade han oss -
inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar,
utan därför att han är barmhärtig -
och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar
genom den heliga anden. (Tit 3:4--5)

PSALM

DOPBÖN Vatten hälls i dopfunten.

P- Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram
som ger världen liv.
Sänd ditt ord och din Ande,
så att de som nu skall döpas i detta vatten
blir renade från syndens skuld.
Föd dem till ett nytt liv i Kristus
och förena dem med ditt folk.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

Eller:

P- Himmelske Fader, du skapar genom vatten och Ande ett folk,
som är förenat med dig i Jesus Kristus.
Vi tackar dig för att du gör detta vatten till en nådens källa
och ger dem som här skall döpas
del i din Sons segerrika död och uppståndelse.
För vår Herres Jesu Kristi skull.

Alla- Amen.

* TROSBEKÄNNELSEN

P- Låt oss tillsammans bekänna den tro,
som vi döps till i Kristi kyrka.

Alla- Vi tror på Gud,
allsmäktig fader,
himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, världsvida kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

Prästen frågar barnets föräldrar:

P- Vill ni att ert barn skall döpas till denna tro
och leva med församlingen i Kristi gemenskap?

Föräldrarna svarar:
Ja.

* DOPHANDLINGEN

Prästen gjuter dopvattnet tre gånger över barnets huvud
och säger:

P- NN, jag döper dig
i Faderns och Sonens
och den helige Andes namn.

Prästen lägger handen på barnets huvud och ber:

P- Livets Gud, uppfyll NN med din helige Ande,
och hjälp honom att dag för dag
leva i sitt dop.
VÄLKOMNANDE och överlämnande av dopljus.

P-Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

(P)-Tag emot detta/dessa ljus.
De är en påminnelse om Jesus som sade:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

FÖRBÖN

P Låt oss bedja.

(P) Barmhärtige Gud och Fader,
barnen är vår framtid, vår oro, vår glädje.
Därför ber vi till dig för dessa barn (NN).
Låt dem få växa upp i trygghet, frihet och gemenskap med andra.
Ge dem den inre styrka som bär också i livets svåra stunder.
Låt glädjen över vad du har gett oss i vårt dop
prägla hela livet, så att vi alla växer till och mognar i vår
tro och en gång får dela den himmelska glädjen hos dig.

Alla Amen.

eller

(P) Gud, skapare av himmel och jord, du ger liv och Ande.
Vi ber dig för detta/dessa barn (NN)
som du har tagit emot i dopet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan
ge dem trygghet och närhet.
Bevara dem med din Ande från att gå vilse i en farlig värld.
Låt dem upptäcka alltmer av ditt rikes hemligheter
och skydda dem som dina barn i liv och död och evighet.

Alla Amen.

HERRENS BÖN

Alla Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

VÄLSIGNELSEN

P Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Alla Amen.

PSALM