Foto: Rickard Björkman, sydkusten.es

Svenska kyrkan på Costa del Sol

Varmt välkommen till oss på Solkusten! Öppen kyrka, samtal med mera. Du når oss också på telefon och digitalt.

Kontakt

Verksamheterna är i full gång. Personal på plats är kyrkoherde Anders Roos och kyrkomusiker Britta Snickars. Välkommen att kontakta oss via telefon, WhatsApp och e-post.

Kallelse till årsstämma

26 feb kl 13 i kyrkolokalen


1 Stämmans öppnande.
2 Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.
3 Fastställande av röstlängd samt notering av eventuella fullmakter.
4 Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman.
5 Fastställande av dagordningen.
6 Verksamhetsberättelse och bokslut med resultat-och balansräkning.
7 Revisionsrapport.
8 Ansvarsfrihet för kyrkorådet.
9 Fastställande av årsavgifter.
10 Fastställande av budget för verksamhetsåret, samt finansiell plan för ytterligare två år.
11 Verksamhetsplan.
12 Val av ordförande och minst fem övriga ledamöter.
13 Val av ersättare; antalet skall vara minst hälften av antalet ledamöter inklusive ordförande.
14 Val av två revisorer och en ersättare.
15 Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande.
16 Förslag från styrelsen.
17 Motioner med kommentarer från kyrkorådet.
18 Övriga frågor.
19 Stämmans avslutande.

 

Ordinarie årsstämma skall hållas i slutet av februari eller första veckan i mars och följa upp föregående bokföringsår. Kallelse till ordinarie årsstämma utfärdas av kyrkorådet minst 6 veckor före mötet. Till kallelsen bifogas dagordning. Kallelsen kungörs i samband med gudstjänster samt annonseras på Församlingens anslagstavlor, hemsida och i nyhetsbrev. Kallelsen sänds även med e-post till de medlemmar som lämnat e-postadress. Medlemmar har rätt att lämna in motioner, vilka skall delges kyrkorådet minst 4 veckor innan ordinarie årsstämma. Detsamma gäller preciserade ärenden som medlemmar önskar få behandlade. Församlingens e-postadress kan användas. Årsmöteshandlingar delges alla medlemmar i kyrkolokalen och via internet senast 10 dagar i förväg. Dessa skall bestå av: Dagordning, verksamhetsberättelse och bokslut, revisionsberättelse, budgetförslag, valberedningens förslag, förslag från kyrkorådet, motioner med kommentarer från kyrkorådet.

Den som är medlem i Församlingen samt senast dagen för stämman fyllt 16 år har rätt att delta i överläggningarna och besluten vid stämman. En röstberättigad medlem kan rösta på stämma genom röstberättigat ombud. Stämman får bestämma att också andra skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. De närvarande ska förtecknas i en röstlängd som fogas till stämmans protokoll. För att ordinarie stämma ska vara beslutsför ska minst ordföranden, kyrkoherden och 10 % av röstberättigade församlingsmedlemmar vara representerade, på plats, via länk eller genom fullmakt.

Målarkurs

Varje onsdag fr o m 18 jan är det Målarkurs i kyrkans lokaler kl 11:00-14:00

Välkommen! 

Spanskakurser

Onsdagar och torsdagar fr o m 18 jan.
Deltagande endast efter anmälan till Carmen på en lista i kaféet. 

Medlemsavgift

Betala gärna in din medlemsavgift för 2023. Pris 30 €.

Solstrålarna

Tisdagar kl 11:00-14:00, för föräldrar och barn i åldern 0-3 år.

Bröllop, dop, konfirmation och begravning

Vi finns med i livets alla skeden.

Det här kan kyrkan hjälpa till med

Hembesök, sjukbesök, enskilda samtal med mera

Bokklubb

Vi läser och samtalar om böcker.