Foto: Rickard Björkman, sydkusten.es

Svenska kyrkan på Costa del Sol

Varmt välkommen till oss på Solkusten! Öppen kyrka, samtal med mera. Du når oss också på telefon och digitalt. Kyrkan har sommaruppehåll och öppnar igen den 12 september.

Välkommen till extrastämma

Söndag 2021-10-24
Lokal: Kyrksalen
Tid: 13.00 

Dagordning

§1.   Stämmans öppnande.
§2.   Stämmans stadgeenliga utlysande.
§3.   Fastställande av röstlängd samt notering av eventuella fullmakter.
§4.   Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för stämman.
§5.   Fastställande av dagordningen.
§6.   Förslag från styrelsen angående reviderad Församlingsordning/stadgar. 
§7.   Fyllnadsval av kyrkorådets ordförande och kassör.
§8.   Firmatecknare.
§9.   Avtackning av avgående styrelseledamöter.
§10. Eventuellt inkomna motioner.
§11. Övriga frågor.
§11. Stämman avslutas.

Förslaget till församlingsordning antogs i stämman den 28 mars 2021 och behöver godkännas ännu en gång för att träda i kraft. Medlemmar är välkomna att skriva till församlingsbrevlådan och be om detta dokument, och det finns också att läsa i kyrkans lokaler.