Foto: Rickard Björkman, sydkusten.es

Svenska kyrkan på Costa del Sol

Varmt välkommen till oss på Solkusten! Öppen kyrka, samtal med mera är igång. Du når oss också på telefon och digitalt.

Protokoll fört vid extrastämma 2021-01-10

Plats och tid: Kyrkorummet Svenska kyrkan på Costa del Sol kl. 13:00

 

§ 1  Stämmans öppnande.
Ordföranden för interimsstyrelsen, Anssi Lakomaa, förklarar mötet öppnat.           

§ 2  Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande.
Stämman förklarar mötet stadgeenligt utlyst.

§ 3  Fastställande av röstlängd samt notering av eventuella fullmakter. 
Upprättad röstlängd fastställs.* 

§ 4  Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman. 
Bengt-Arne Johansson utses till mötesordförande för stämman.
Anders Stenbäck utses till mötessekreterare.
Anna Frostin och Helena Hansson utses till justeringsmän.

§ 5  Fastställande av dagordningen.
Föreliggande dagordning fastställs.           

§ 6  Preliminär verksamhetsrapport och lägesbeskrivning.
Anders Stenbäck föredrar information om församlingens situation kring kyrkorådets avgång i april, interimsstyrelsens uppdrag att styra upp och skapa förutsättningar för församlingens fortsatta liv därjämte ett fyllnadsval till kyrkoråd under tiden fram till ordinarie stämma i februari. Ivar Karlsson och Mikael Perman ställer frågor om originalprotokoll, preliminärt ekonomiskt utfall och huruvida det finns tillkommande kostnader för skulder och förbindelser. Thorbjörn Andersson Moradi belyser ekonomin. Preliminärt har församlingen gått 65 000 € i förlust under 2020 och har väldigt låg likviditet, så interimsstyrelsen har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna. Det finns också ett juridiskt ställt krav på löneförmåner från tilläggsavtal, vars räckvidd återstår att klargöra i en juridisk behandling.

§ 7  Presentation av färdplan för församlingens grundläggande arbetsprinciper och dokument.
Anders Stenbäck föredrar information om vad församlingen behöver avseende grundläggande dokument och förvaltningsrutiner för att få en stabil bas för sitt uppdrag.

§ 8  Fyllnadsval ledamöter.
Stämman väljer enligt föreliggande förslag Mikael Perman till kyrkorådets ordförande samt Ivar Karlsson, Helen Carlesjö, Lars Banér, Abbe Tjattal och Mathias Friman till ledamöter.

§ 9  Fyllnadsval suppleanter.               
Stämman väljer enligt föreliggande förslag Ann-Britt Ödman, Kerstin Nordstrand, Ingrid Ågren och Kalle Sigge till suppleanter i kyrkorådet. Sven Källström ställer frågan huruvida någon i kyrkorådet talar spanska, och det gör Abbe Tjattal, Mathias Friman och Ingrid Ågren.

§ 10 Bekräftelse av kvarstående revisorer.
Stämman bestyrker enligt föreliggande förslag att Jakob Widner och Leif Andersson fortsätter som revisorer fram till ordinarie årsstämma i februari.

§ 11 Fyllnadsval valberedning.
Stämman väljer Bengt Bernhed, Bambi Elinsdotter Oscarsson, Helena Hansson och Inger Karlsson till valberedning inför ordinarie årsstämma i februari.                     

 § 12 Rapporter.
Thorbjörn Andersson Moradi föredrar information om kyrkomötets pandemistöd. Anders Stenbäck föredrar information om den kommande verksamhetsgenomlysningen av de svenska utlandsförsamlingarna, med utredaren Cecilia Wikström för Spaniens del.

§ 13 Presentation av förslag till ny församlingsordning.
Anders Stenbäck föredrar information om behovet en ny församlingsordning och tidsplan för denna. Thorbjörn Andersson Moradi presenterar vad som gjorts i ett förarbete till ett sådant dokument.

§ 14 Presentation av mall för församlingsinstruktion.
Anders Stenbäck föredrar information om vad en församlingsinstruktion har för syfte och struktur enligt Kyrkoordningen i Svenska kyrkan, och hur en sådan tas fram.

§ 15 Förslag från styrelsen.
Interimsstyrelsens förslag till det nya kyrkorådet är att utlysa en ordinarie årsstämma till den 28 februari kl 13.

§ 17 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§ 19 Avtackning av interimsstyrelsen.
Stämman tackar med applåd den avgående interimsstyrelsen bestående av Anssi Lakomaa, Mathias Friman, Thorbjörn Andersson Moradi och Anders Stenbäck.

§ 20 Övriga frågor.
Bambi Elinsdotter Oscarsson lämnar ett önskemål om ytterligare en ramp vid ingången.
Mathias Friman tackar Anssi Lakomaa för många år i styrelsen och för gott samarbete, likaså Lena Lakomaa för hennes stöd. Anssi Lakomaa tackar för sig och ställer sig till förfogande för andra göromål i församlingslivet.

§ 21 Stämmans avslutande.
Mötesordföranden avslutar stämman.

Mötesordförande Bengt-Arne Johansson                          
Mötessekreterare Anders Stenbäck
Justerare Anna Frostin 
Justerare Helena Hansson

___

*) Vid tiden för stämman hade församlingen 81 medlemmar, varav 23 var närvarande och 8 deltog i besluten genom fullmakt.
Tre icke-medlemmar var närvarande som åhörare.