Om Svenska kyrkan i utlandet

Här kan du läsa om Svenska kyrkan i utlandet, hur den styrs, vad verksamheten har för värdegrund och hur ekonomin ser ut.

Svenska kyrkan i utlandet i siffror

  • Utlandskyrkans församlingar har drygt 613 000 besökare varje år.
  • Det finns totalt 39 församlingar och verksamhetsplatser i världen (inklusive tre ambulerande präster i Afrika, Asien och Sydamerika). Ytterligare ett 100-tal platser i världen besöks regelbundet av svenska präster.
  • Drygt 4 700 själavårdande samtal genomförs varje år.​​
  • Omkring 250 dop genomförs varje år.
  • Knappt 5 600 gudstjänster firas varje år,​
  • Drygt 600 par gifter sig eller får sitt äktenskap välsignat varje år.
  • Omkring 1 500 personer är engagerade i någon av utlandsförsamlingens drygt 80 körer.​
  • Över 180 svenskar som sitter fängslade utanför Sverige får besök av utlandskyrkans personal.

Ekonomi

Svenska församlingar utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. I genomsnitt måste varje utlandsförsamling själva samla in ungefär hälften av vad de behöver för sin verksamhet. Det gör de genom basarer, konserter och genom att besökare ger gåvor eller är medlemmar lokalt.

Rikskollektdagar

Några gånger under året samlar Svenska kyrkans församlingar in lite extra till Svenska kyrkan i utlandet. Det sker genom rikskollekter. De senaste åren har rikskollekterna gått till Svenska kyrkan i utlandets diakoni.

 Svar på vanliga frågor om utlandskyrkans ekonomi

1. Hur får Svenska kyrkan i utlandet in pengar till sin verksamhet? 

Via medlemsavgiften kommer det årligen in ca 975 miljoner till det nationella kyrkokansliet i Uppsala, som arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Pengarna fördelas på kyrkans olika verksamheter.

Av de pengar som kyrkokansliet fördelar, går ca 80 miljoner till utlandskyrkans verksamhet, främst till personalkostnader för anställda i de omkring 30 församlingar som finns utomlands. Ungefär en tiondel av detta går till fastighetskostnader.  

Pengar kommer också in via kollekter, enskilda gåvor och aktiviteter som ambassadörer/ombud ordnar i Sverige. Där kommer det in ungefär 10 miljoner kronor per år. 

Insamling görs också i utlandsförsamlingarna genom exempelvis basarer, caféverksamhet och medlemsavgifter. Omkring 75 miljoner samlas in den vägen. 

2. Hur fördelas de pengar som Svenska kyrkan i utlandet får in? 

Största delen av de pengar som kyrkokansliet fördelar går till personalkostnader. Svenska kyrkan i utlandet har idag 65 anställda i omkring 30 utlandsförsamlingar samt omkring 7 anställda på kyrkokansliet. Ungefär en tiondel av de pengar som kyrkokansliet fördelar går till fastighetskostnader utomlands.  

För enskilda givare och församlingar finns möjlighet att öronmärka vilken församling gåvan ska gå till antingen genom att använda valmöjligheten på givarsidan eller att skriva fritext. När det gäller rikskollekter så har SKUT fattat beslut att de ska gå till den diakonala verksamheten i församlingarna utomlands, exempelvis hembesök.

Från 2020 finns det också möjlighet att ge skattereducerande gåvor till social hjälpverksamhet för svenskar i utlandet. 

Insamlingen i de lokala utlandsförsamlingarna går främst till verksamheten på plats, exempelvis barnverksamhet, konfirmandundervisning, fängelse- och sjukhusbesök samt lokala löne- och fastighetskostnader.  

3. Hur ser framtiden ut för utlandskyrkans ekonomi?  

Svenska kyrkan har idag mindre resurser på grund av färre medlemmar. Därför finns en risk att finansieringen från medlemsavgifter från Sverige kommer att minska. Utlandskyrkans församlingar, precis som församlingarna i Sverige, måste därför anpassa sig till nya ekonomiska förutsättningar. 

Idag arbetar kyrkokansliet och Visby stift – som har ett särskilt ansvar för utlandskyrkans församlingar – på att rusta utlandskyrkan för framtiden. Målet är att ha långsiktigt hållbara församlingar som kan fortsätta vara kyrka på svenska utomlands och erbjuda gudomliga och diakonala möten. Därför behöver varje utlandsförsamling på sikt bli mer självbärande.  

4. Hur används de extra pengarna som kyrkomötet beslutade att skjuta till, under 2019 års kyrkomöte? 

Kyrkomötet beslutade i november 2019 om att Svenska kyrkan i utlandet skulle få extra medel med anledning av att verksamheten behöver analyseras, så att uppdraget för Svenska kyrkan i utlandet tydliggörs. Pengarna kommer gå till kostnader för utsänd personal.

Bland annat provas nya former av verksamhet – exempelvis ambulerande präster och diakoner – för att kunna möta fler svenskar utomlands. Kyrkostyrelsen förfogar också över medel som kan användas till omställning av utlandskyrkans verksamhet.  

Läs beslut som fattades i kyrkomötet 2019, om bland annat Svenska kyrkan i utlandet

Tårtdiagram som visar fördelningen av utlandskyrkans intäkter 2019 - Insamling, försäljning och medlemsavgifter78%, finansiering via kyrkoavgiften 73%, gåvor, insamling och bidrag i Sverige 14 %, finansiering av kyrkoavgiften för fastigheter 6%.
Ett diagram över hur utlandskyrkans verksamhet bekostas

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 

Rådet har som grundläggande uppgift att arbeta med långsiktiga mål, strategier och prioriteringar för utlandskyrkan. Rådet ansvarar för verksamhetens omfattning och inriktning. 

Ledamöter i rådet 2018-2021

Ordinarie:
Anna Lundblad, ordförande (POSK)
Maria Johansson Berg, vice ordförande (S)
Niklas Larsson (C)
Thomas Edberg (representant för utlandsförsamlingarna)
Birger Wernersson (S)
Olle Reichenberg (BA)
Lena Borgensten (representant för utlandsförsamlingarna)
Thomas Petersson (biskop för Visby stift)

Ersättare:
Sebastian Clausson (S)
Marja Hillerström (Visk)
Elisabeth Kullenberg (BA)
Mattias Rosenquist (POSK)
Nina Wahlin (C)
Emma Wiesensee (1:e ersättare för utlandsförsamlingarna)
Gro Reistad (2:e ersättare för utlandsförsamlingarna)
Per Anders Sandgren (ersättare för biskopen)
Svante Talltorp (adjungerad från ombudsrörelsen)

Medlemmarna i Rådet för Svenska kyrkan i utlandet står uppställda vid ett träd.
Rådet för Svenska kyrkan i utlandet Foto: Magnus Aronson/Ikon

Visby stift och Svenska kyrkan i utlandet hör ihop

Biskopen i Visby stift, som heter Thomas Petersson, är även biskop för församlingarna i Svenska kyrkan i utlandet, med tillsynsansvar för utsända präster och diakoner. Biskop Thomas var tidigare domprost i Växjö och har även själv varit kyrkoherde i Berlin. Eftersom Gotland är ganska litet finns i själva verket de flesta av Visby stifts pastorat utomlands. Här nedan kan du läsa mer om hur biskop Thomas ser på utlandskyrkans arbete

Prenumerera på nyhetsbrevet från Svenska kyrkan i utlandet

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet får du inblick i utlandskyrkans viktiga arbete utöver världen, och tips om hur du kan stötta arbetet.
Börja prenumerera här

Nyheter om Svenska kyrkan i utlandet

kontakta svenska kyrkan i utlandet

Mejla Svenska kyrkan i utlandet.  
Prenumerera på nyhetsbrevet.
Givar- och ombudsservice: 018-16 99 49
Svenska kyrkan i utlandets Facebooksida
Besöksadress: Kyrkokansliet, Sysslomansgatan 4, Uppsala 
Postadress: Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala
Växel: 018-16 95 00