En ordförandeklubba ligger på ett blankt bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkostyrelsen har fattat beslut om Svenska kyrkan i utlandets framtid

Under ett antal år utreds verksamheterna i Svenska kyrkan i utlandet. Målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter vi har. 10 maj 2023 fattade kyrkostyrelsen beslut om Svenska kyrkan i utlandets framtid. Läs mer om hur organisationen ska se ut framåt.

Illustration över hur utredningsarbetet går till, som förklaras i bildtexten.
1. Utredningen inkommer till Kyrkokansliet. 2. Rådet för Svenska kyrkan i utlandet behandlar och beslutar. 3. Protokollet justeras. Utredningen blir offentlig. 4. Ledningen skissar på möjliga framtidslösningar i dialog med berörda församlingsråd. 5. Beslutsförslag skickas till Rådet för Svenska kyrkan i utlandet. 6. Förslagen skickas till Kyrkostyrelsen om mer övergripande förändringar är aktuella.

Nu har kyrkostyrelsen fattat beslut om utlandskyrkans framtid. Arbetet med hur organisationen ska se ut framåt baseras på:

 • utredningarna av verksamheten

 • samtal med kyrkoråd och medarbetare

 • omvärldsbevakning med organisationer som till exempel SVIV och Utrikesdepartementet

 • rådet för Svenska kyrkan i utlandets bedömningar av helheten
 • kyrkostyrelsens kanslibehandling av ärendet.

Den 10 maj 2023 fattade Kyrkostyrelsen beslut om ett antal inriktningsbeslut om utlandskyrkan, som omfattar:

 • långsiktiga mål och strategier för utlandskyrkan

 • inriktning om framtida finansiering

 • inriktning av församlingsverksamheten

 • inriktning av den mobila verksamheten

 • uppföljning av utlandskyrkans förändring och verksamhet i kontrollstationer.

Nästa del var ett beslut om hur utlandsförsamlingarna och verksamhetsplatserna ska se ut framåt. Huvudinriktningen är att de allra flesta nuvarande församlingar kvarstår som församlingar i Svenska kyrkan. Några församlingar övergår till att bli verksamhetsplatser, det gäller församlingen i München, Washington DC, Brisbane, Nederländerna, Sao Paulo och Buenos Aires. Det skapas nya församlingar i Australien och Asien.

Det sista beslutet rör Trossamfundet och Stiftelsen för Svenska kyrkan i utlandets fastigheter, där man lyfter ett erbjudande till församlingarna att kunna köpa fastigheterna de bedriver verksamhet i, samt att utreda fastighetsinnehavet för att säkerställa att det möter både nuvarande och framtida behov med mera.

Till detta fanns också två informationspunkter dels om samverkan med UD och andra svenska utlandsmyndigheter, dels om ekumenik för utlandskyrkan. Dessa informationspunkter tillsammans med kansliberedningar i beslutspunkterna, ska behandlas vidare och återkommer längre fram.

Nästa steg är behandling av verksamhet och ekonomi på kyrkostyrelsens möte den 14 juni, för att sedan beslutas om på Kyrkomötet i höst.

De kommande månaderna blir fokus att tillsammans med församlingarna börja forma framtiden i linje med inriktningarna och besluten.

Här kan du ta del av den underliggande promemorian

Här kan du ta del av protokollet från kyrkostyrelsens möte.

Bakgrund

Hur förändringarna i verksamheten går till

På uppdrag av kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet har flera oberoende, professionella utredare arbetat , och arbetar, med att utreda förutsättningarna för utlandsförsamlingarna. Jämte detta pågår som alltid omvärldsbevakning av exempelvis svenskars resvanor och förändringar av lagar och regelverk.

Omvärldsbevakningen, utredningarna samt även den juridiska genomgången av verksamheten blir vägledande för förändringarna. När sedan förändringarna görs, sker det i samarbete med de lokala församlingarna. 

På grund av coronpandemin har datumen i tidsplanen för samtliga utredningar fått skjutas fram. Förhoppningen är att alla utredningar ska vara klara under 2022.

Tänkbara framtidsscenarier

I arbetet med att se hur utlandskyrkan ska fortsätta sin verksamhet utomlands i framtiden, trots minskade medel, har kyrkostyrelsen arbetat fram tre möjliga verksamhetsformer, så kallade tankemodeller. Dessa är självförsörjande församlingskyrkor, mobila verksamheter och ekumenisk samverkan.

Det här tittar vi på i utredningarna

Uppdraget för utredningarna är detsamma för alla verksamheter i Svenska kyrkans utlandsverksamhet: att utreda förutsättningarna för Svenska kyrkans hållbara närvaro ur ett pastoralt perspektiv.

Utredningarna görs dels med hjälp av skrivet material om församlingarna, som exempelvis verksamhetsöversikter, församlingsordningar och församlingsinstruktioner. Det görs också fysiska besök hos församlingarna.

Områden som genomlyses är:

 1. Kort bakgrund och beskrivning av aktuella församlingar: målgrupper, församlingarnas målsättning, medlemmar, ekumenik.
 2. Ekonomisk situation och bas: medlemmar, lokaler, personal, prognos framåt.
 3. Hållbar framtid och alternativ: mobilitet, ekumenik.
 4. Utredningens förslag, övervägande och betänkanden: framtida behov, behov i upptagningsområdet, (positiva) synergieffekter av framtaget förslag, framtida ekonomi - ekonomi med besparingseffekt, i närtid och på sikt samt fördröjningsfaktorer. Redovisning av när i tid en besparing ger effekt. (Lokalhyror, kontrakt med personal med mera). Långsiktig hållbarhet - trolig påverkan på verksamheten.  

Läs utredningarna om de olika utlandsförsamlingarna

Asien

Utredning om Svenska kyrkans närvaro i Asien

Utredare: Erik Stenberg-Roos, präst och Anna Stenberg, assistent med diakonal inriktning.

Benelux

Utredning om Svenska kyrkan Nederländerna / Belgien

Utredare: Karin Burstrand, domprost emerita

Grekland och  Aten och Cypern

Utredning Svenska Kyrkan i Grekland​​​​​​​
Utredning Svenska kyrkan Cypern

Utredare: domprost emeritus Håkan E Wilhelmsson. 

Frankrike

Utredning Svenska kyrkan i Frankrike

Utredare: biskop emeritus Esbjörn Hagberg.

Israel och Jerusalem

Utredning Svenska kyrkan Jerusalem

Utredare: biskop emeritus Jan Olof Johansson

Danmark och Köpenhamn

Utredning Svenska kyrkan Köpenhamn

Utredare: biskop emeritus Hans-Erik Nordin. 

Storbritannien och London

Utredning Svenska kyrkan i London

Utredare: Anders Bäckström, Professor em i religionssociologi vid Uppsala universitet, forskare vid Centrum för studier av religion och samhälle.

Norge och Oslo

Utredning Svenska kyrkan Oslo​​​​​​​

Utredare: biskop emeritus Hans-Erik Nordin.

Italien och Rom

Utredning Svenska kyrkan i Rom

Utredare: biskop emeritus Per Eckerdal

Spanien

Utredning Svenska kyrkan i Spanien​​​​​​​

Utredare: Cecilia Wikström, utredare, finansrådgivare och tidigare Europaparlamentariker. Mats Björk, mobil präst i Afrika, bistår i arbetet. 

Schweiz

Utredning Svenska kyrkan Schweiz

Utredare: biskop emeritus Per Eckerdal. 

Kanada och Toronto

Utredning Svenska kyrkan Kanada och Toronto

Utredare: Anders Alberius, domprost emeritus i Skara stif. 

Tyskland

Utredning Svenska kyrkan i Tyskland​​​​​​​

Utredare: biskop emeritus Per Eckerdal. 

USA

Utredning av Svenska kyrkans närvaro i USA

Utredare: docent Anne-Louise Eriksson

Österrike

Utredning Svenska kyrkan i Österrike​​​​​​​

Utredare: Lisa Tegby, tidigare bl a kontraktsprost i Umeå och erfaren inom ledningsfrågor, utvecklingsarbete och utbildning för präster. ​