Om Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar och fasta verksamhetsplatser runt om i världen. Dessutom genomför svenska präster och diakoner uppsökande verksamhet på ett stort antal platser utöver världen.

Det här gör Svenska kyrkan i utlandet

Det kan till exempel vara en kille i fängelse som ser framtiden som väldigt mörk och kanske har alla skäl till det. Men det kan också vara vem som helst som tappat livsmodet. Då ser jag det som min uppgift att inte släppa taget.

Kristina Sandgren Furberg, diakon, Svenska kyrkan i Oslo

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige: att fira gudstjänst, bedriva diakoni, mission och undervisning.

I utlandskyrkan förrättas dop och vigslar, du erbjuds samtal och gemenskap. Vanliga verksamheter är caféer, föreläsningar, barn- och ungdomsverksamhet, körer, musikaftnar och svenska högtidsfiranden.

Svenska kyrkan i utlandet i siffror

Församlingarna utomlands har påverkats, som de flesta andra samhällsaktörer, av coronapandemin. Följande siffror är från 2022.

  • Utlandskyrkans församlingar hade drygt 386 750 besökare.
  • Det fanns totalt 33 församlingar och ett antal verksamhetsplatser i världen (inklusive ambulerande präster i Nordamerika, Afrika, Asien och Sydamerika). Ytterligare ett 100-tal platser i världen besöks regelbundet av svenska präster.
  • Drygt 3 930 själavårdande samtal.
  • Omkring 200 dop.
  • Knappt 5 000 gudstjänster.
  • 420 par vigdes eller fick sitt äktenskap välsignat.
  • Cirka 1 220 personer sjöng i någon av utlandsförsamlingens 69 körer.​
  • Över 70 svenskar som sitter fängslade utanför Sverige fick besök av utlandskyrkans personal.

Utlandskyrkans ekonomi

Svenska församlingar utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. I genomsnitt måste varje utlandsförsamling själva samla in ungefär hälften av vad de behöver för sin verksamhet. Det gör de genom basarer, konserter och genom att besökare ger gåvor eller är medlemmar lokalt.

Några gånger under året samlar Svenska kyrkans församlingar in lite extra till Svenska kyrkan i utlandet. Det sker genom rikskollekter. De senaste åren har rikskollekterna gått till Svenska kyrkan i utlandets diakoni.

Frågor om utlandskyrkans ekonomi

Via medlemsavgiften kommer det årligen in ca 980 miljoner till det nationella kyrkokansliet i Uppsala, som arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Pengarna fördelas på kyrkans olika verksamheter.

Av de pengar som kyrkokansliet fördelar, går ca 80 miljoner till utlandskyrkans verksamhet, främst till personalkostnader för anställda i de omkring 30 församlingar som finns utomlands. Ungefär en tiondel av detta går till fastighetskostnader. 

Pengar kommer också in via kollekter, enskilda gåvor och aktiviteter som ambassadörer/ombud ordnar i Sverige. Där kommer det in ungefär 10 miljoner kronor per år.

Insamling görs också i utlandsförsamlingarna genom exempelvis basarer, caféverksamhet och medlemsavgifter. Utlandsförsamlingarnas sammanlagda intäkter är omkring 75 miljoner kronor.

Största delen av de pengar som kyrkokansliet fördelar går till personalkostnader. Svenska kyrkan i utlandet har idag 55 utsända i omkring 30 utlandsförsamlingar samt omkring 4 anställda på kyrkokansliet. Ungefär en tiondel av de pengar som kyrkokansliet fördelar går till fastighetskostnader utomlands. 

För enskilda givare och församlingar finns möjlighet att öronmärka vilken församling gåvan ska gå till antingen genom att använda valmöjligheten på givarsidan eller att skriva fritext. När det gäller rikskollekter så har SKUT fattat beslut att de ska gå till den diakonala verksamheten i församlingarna utomlands, exempelvis själavårdande samtal, sjukhusbesök och hembesök.

Det finns också möjlighet att ge skattereducerande gåvor till social hjälpverksamhet för svenskar i utlandet.

Insamlingen i de lokala utlandsförsamlingarna går främst till verksamheten på plats, exempelvis barnverksamhet, konfirmandundervisning, fängelse- och sjukhusbesök samt lokala löne- och fastighetskostnader. 

Svenska kyrkan har idag mindre resurser på grund av färre medlemmar. Därför finns en risk att finansieringen från medlemsavgifter från Sverige kommer att minska. Utlandskyrkans församlingar, precis som församlingarna i Sverige, måste därför anpassa sig till nya ekonomiska förutsättningar. 

Idag arbetar kyrkokansliet och Visby stift – som har ett särskilt ansvar för utlandskyrkans församlingar – på att rusta utlandskyrkan för framtiden. Målet är att ha långsiktigt hållbara församlingar som kan fortsätta vara kyrka på svenska utomlands och erbjuda gudomliga och diakonala möten. Därför behöver varje utlandsförsamling på sikt bli mer självbärande.  

Du kan bli månadsgivare eller skänka ett engångsbelopp. Andra populära sätt att bidra är att swisha till 90 16 031, starta facebookinsamling och ge en gåva istället för att skicka blommor eller presenter. Läs mer om hur du kan skänka en gåva.

Svenska kyrkan i utlandet arbetar ekumeniskt

Svenska kyrkan i utlandet vill skapa rum för tro i möten och närvaro, vill resa upp i öppenhet och omsorg, vill sända ut med hopp och engagemang

Ur Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Utlandskyrkans församlingar samverkar med andra kyrkofamiljer och trossamfund. Självklara samarbetspartners är till exempel de nordiska systerkyrkorna. Andra exempel är församlingarna i Frankfurt Am Main och Hamburg, som på sina respektive orter deltar i Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Andra samfund som utlandsförsamlingarna på olika sätt samverkar med är exempelvis anglikanska kyrkan, Evangelische Kirche in Deutschland, romersk-katolska kyrkan, gammalkatolska och ortodoxa kyrkor.

Värdegrund  

Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har fastställt den värdegrund som vi tillsammans i församlingarna, stiftsråden i Sverige, Kyrkokansliet och Rådet för Svenska kyrkan i utlandet har arbetat fram. Ladda ner värdegrunde som pdf.

Utlandskyrkan genom historien

Egentligen har Svenska kyrkan i utlandet alltid funnits. I varje fall lika länge som Svenska kyrkan i Sverige. Men verksamheten har med tiden utvecklats. Från att ha fungerat som sjömanskyrka växer nu nya arbetssätt fram, bland annat med mobila präster och diakoner.

Juridisk genomgång av församlingar utomlands

Här kan du få svar på frågor om den juridiska genomgången av Svenska kyrkan i utlandet som nu är klar. Vi berättar bland annat varför den behövdes och vad som blev resultatet.

Kyrkostyrelsen har fattat beslut om Svenska kyrkan i utlandets framtid

Under ett antal år utreds verksamheterna i Svenska kyrkan i utlandet. Målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter vi har. 10 maj 2023 fattade kyrkostyrelsen beslut om Svenska kyrkan i utlandets framtid. Läs mer om hur organisationen ska se ut framåt.