33,6 miljoner kronor till Strängnäs stifts kyrkor

Nyhet Publicerad

Sammanlagt delas 33 607 000 kronor ut i kyrkoantikvarisk ersättning för 2018 till projekt i Södermanlands, Örebro och Stockholms län enligt beslut i Strängnäs stiftsstyrelse.

 

 

Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE, är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”.

Strängnäs stifts ramansökan omfattade 138 projekt och uppgick till 59 009 tkr. I kyrkostyrelsens beslut beviljades Strängnäs stift 33 700 tkr att fördela för 2018. Det innebär att det i ramanslaget för 2018 finns ett underskott på drygt 25 miljoner kronor. 

- Det är en utmaning att prioritera mellan de olika projekten. Projekt som berör byggnadernas klimatskal, det vill säga tak, fasader, fönster och dörrar, prioriteras alltid högt. Det är arbeten som är viktiga för att undvika följdskador, liksom akuta åtgärder på byggnader och inventarier, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.

Begravningsavgift bekostar underhåll
Enligt ställningstagande i Kammarkollegiet kommer införandet av en enhetlig begravningsavgift från den 1 januari 2017 innebära att församlingar kan få full kostnadstäckning för åtgärder på begravningsplatser som relaterar till begravningsverksamheten. Stiftsstyrelsen har därför, liksom kyrkostyrelsen i beslutet om ramanslaget, avslagit samtliga projekt avseende åtgärder på begravningsplats.

- Församlingar har som huvudmän för begravningsverksamheten rätt att täcka kostnaderna för vård och underhåll av begravningsplatserna och deras kulturhistoriska värden med begravningsavgiften. Till exempel kan och bör en omläggning av en kyrkogårdsmur i sin helhet bekostas av begravningsavgiften, säger Maria Lantto, stiftsantikvarie.

 

Samtliga projekt som stiftsstyrelsen i Strängnäs stift beslutat ge kyrkoantikvarisk ersättning för 2018.

För mer information:
Maria Lantto
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
Tel: 0152-234 73

Dag Forssblad
Stiftsantikvarie Strängnäs stift
Tel: 0152-234 65