Strängnäs stift

Prata med oss

Kontakt

Strängnäs stift Besöksadress: Gyllenhjelmsgatan 1-2, 64530 Strängnäs Postadress: Box 84, 64522 Strängnäs Telefon: +46(152)23400 E-post till Strängnäs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fastigheter och kulturarv

Många människor känner starkt för kyrkorummet och kyrkobyggnaden. Det är viktigt att den finns där och att den vårdas.

På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden, den är betydelsefull. Tillsammans med kyrkogården utgör den en sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, vård, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att ingrepp ska vara verisibla och att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov.

Riksdagen har fastslagit att de kyrkliga kulturvärdena är en angelägenhet för hela samhället och svenska folket. Dessa kulturhistoriska värden ska vårdas och underhållas så att deras utseende och karaktär inte förvanskas.

Det kyrkliga kulturarvet – det största sammanhållna kulturarvet

I ett internationellt perspektiv har Sverige som få andra länder ett stort antal välbevarade byggnader med tillhörande inventarier från en period om mer än 1 000 år.

De 3 400 kyrkobyggnaderna är ett levande arv som dagens generationer fått från tidigare generationer och som det gäller att förvalta inför framtiden. Till detta levande arv hör inte bara byggnaden och rummet utan många gånger även en kyrkogård och en omgivande miljö samt det oavbrutna gudstjänstbruket.

Samhällets stöd viktigt

I samband med att relationen mellan Svenska kyrkan och staten förändrades år 2000 gjordes en långsiktig överenskommelse mellan staten och Svenska kyrkan. Svenska kyrkan ska efter år 2000 både äger och förvaltar de kyrkliga byggnaderna. För detta får Svenska kyrkan kyrkoantikvarisk ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Den kyrkoantikvariska ersättningen är ett stöd till, och en kompensation för, det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnaderna genom skyddet i kulturminneslagens fjärde kapitel. Bidraget ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och skötsel.

Statliga stödet räcker inte för underhåll

Den kyrkoantikvariska ersättningen är mycket betydelsefull för möjligheten att förvalta det kyrkliga kulturarvet. Medlen utgör ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna för underhåll och investeringar. Det statliga stödet räcker alltså inte till för att underhålla kyrkobyggnaderna.

Förutom till renovering av kyrkobyggnader har pengarna använts till bland annat begravningsplatser, stöld- och brandförebyggande åtgärder, konservering av kyrkliga inventarier samt skadeförebyggande arbete, exempelvis mot fukt- och mögelskador.

Kontakter i Strängnäs stift:

Maria Lantto, tfn 0152-234 73 och
Dag Forssblad, tfn 0152-234 65, är stiftsantikvarier i Strängnäs stift.

De bistår församlingarna i stiftet med kunskap och råd i kyrkobyggnadsfrågor och stödjer dem i dialogen med länsstyrelsen när förändringar planeras.

Sista dag att skicka in ansökan som gäller kyrkoantikvariska ersättning 2018 är 31 oktober 2016.

Mer information, blanketter m.m:

Du som arbetar i en församling hittar information om kyrkoantikvarisk ersättning och stiftsbidrag (tidigare kyrkobyggnadsbidrag) på intranätet. Klicka här (du måste vara innanför kyrknätet).

Nytt informationsmaterial om förvaring av kyrkliga textilier finns att läsa på RAÄs hemsida.

Här finns mer information om åtgärder mot kopparstölder.