Angående säkring av gravstenar

Nyhet Publicerad Ändrad

Angående säkring av gravstenar
I Gimo pastorat arbetar kyrkogårdsförvaltningen med att tillämpa nya, enhetliga
rutiner då gravstenarnas säkerhet kontrolleras. Ett antal gravstenar har blivit
nedlagda eftersom de bedömts vara en risk för kyrkogårdsbesökaren och för
personalen. Under sommaren kommer alla gravstenar på våra tre kyrkogårdar att
genomgå säkerhetstest.

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: kyrkogårdsförvaltningen har ett
ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.
Gravrättsinnehavaren ansvarar enligt Begravningslagen kap7. 3§ för gravplatsen
och gravstenen. Gravrättsinnehavaren bekostar därmed en återmontering av
gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla
gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.
En gravsten som bedöms som farlig måste temporärt åtgärdas av
kyrkogårdsförvaltningen genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan
en tid på sig att åtgärda stenen.
Vi går ut med ett brev till samtliga gravrättsinnehavare eller kontaktpersoner
som finns i våra register. I brevet har vi informerat att vi lagt ned gravstenen och
uppmanar gravrättsinnehavaren att åtgärda bristerna.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om
gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Fakta gravstenssäkerhet:
Det finns anvisningar för hur säkerhetskontrollen på gravstenar ska genomföras.
En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är
30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

Så här går arbetet till:
Först provtrycks gravstenen och den ska klara 35 kg tryck från två håll. Om
den inte klarar provtryckningen så läggs gravstenen ned inom gravplatsen och
gravrättsinnehavaren informeras om vilken åtgärd som behövs samt ett prisförslag.
När svar inkommit om hur man vill åtgärda sin gravvård så börjar arbetet med att
montera upp gravstenen efter fastställda anvisningar. En gravsten som monteras
efter den metod Gimo pastorat förmedlar har en garantitid på 25 år.

Det kommer att finnas 3 alternativ:
1. Att själva åtgärda gravstenen eller anlita en entreprenör (ex. stenhuggare) som utför arbetet.
2. Att låta kyrkogårdsförvaltningen hantera säkerhetsåtgärder för gravstenen och fakturera dig som gravrättsinnehavare för kostaden
3. Att återlämna gravplatsen till Svenskakyrkans ägo