Sommarbild från Skäfthammar
Foto: Sofia Stensby

Våra kyrkor och kyrkogårdar

Gimo Pastorats kyrkor är Skäfthammars kyrka, Hökhuvuds kyrka samt Ekeby kyrka som finns i Östhammars kommun. 

Klicka för att läsa mer om respektive kyrka

Om kyrkogårdar och gravar

Gravskick
Kistgrav och urngrav med gravrätt
Gravrättsinnehavaren sköter och ansvarar för gravplatsen. Se även under Gravrättsinnehavare.
Anonym minneslund. För aska är en anonym gravsättning i minneslund. Inga namnskyltar.
Möjlighet till utsmyckning vid speciella smyckningsplatser.

Upplåtelse av gravplats
Alla folkbokförda i Sverige har enligt begravningslagen rätt till en avgiftsfri gravplats under 25 år efter gravsättningen. I samband med ny gravsättning i en äldre grav förlängs gravrättstiden 25 år utan kostnad.

Vanligast är att gravsättningen sker på den ort där den avlidne varit folkbokförd. Men det kan finnas möjlighet att få en gravplats på annan ort, det är dock ingen rättighet man kan kräva. Den lokala huvudmannen för begravningsverksamheten tar emot andra församlingars folkbokförda om man bedömer att man har möjlighet och plats.

Gravrätt
Kistgravar och urngravar upplåts med gravrätt på 25 år. Gravsättning i minneslund är utan gravrätt. När en gravrätt upplåts ska dödsboet utse gravrättsinnehavare, som antecknas i kyrkogårdsförvaltningens gravregister. Som bevis på gravrätten får gravrättsinnehavaren ett gravbrev. Det går att förnya gravrätten så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare som sköter gravrätten. En gravrätt kan också, om så önskas, återlämnas till förvaltningen före upplåtelsetidens utgång. Kyrkogårdsförvaltningen kan då upplåta den på nytt. På samma sätt återgår en gravrätt till kyrkogårdsförvaltningen efter upplåtelsetidens utgång.

Gravrättsinnehavare
Varje grav som upplåts med gravrätt ska ha en gravrättsinnehavare. Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att
-bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen
-bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet inom vissa ramar
-bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
-återlämna gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
-hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Det innebär att man har skötselansvar för gravplatsen.
-iaktta kyrkogårdsförvaltningens bestämmelser när det gäller gravanordningar utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
-före gravrättstidens utgång göra anmälan om förnyelse av gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen
-anmäla ny gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavare får inte göra något som är störande för intilliggande gravplatser. Till exempel ska växter eller dekoration inte skymma, växa över gravstenen, finnas på gången eller mot intilliggande gravplatser.

Gravrättsinnehavare kan inte motsätta sig det intrång som kan vållas av gravöppning eller annat arbete på angränsande gravar.

Gravskötsel
Det är gravrättsinnehavaren som är ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. Finns inte möjligheten att sköta detta själv, kan kyrkogårdsförvaltningen göra det mot en avgift. Gravskötselavtal omfattar grundskötsel, vår och sommarblommer samt vintergrönt.
Kontakta expeditionen för beställning av gravskötsel.

Ej vedartade växter
Det går utmärkt att plantera ett- och fleråriga blommor. Vedartade växter får däremot ej planteras. Vedartade växter bildar lignin i stjälkar eller stammar. De vissnar vanligen inte ner efter tillväxtperioden. Till vedartade växter hör vanligen buskar eller träd exempelvis, alla barrväxter, thuja och rhododendron. Dessa regler gäller från och med 1 september 2010. Eftersom andra regler gällt tidigare så finns det fortfarande gravkvarter som har kvar planteringar av vedartade växter.

Andra föremål
Det är inte tillåtet att placera soffor, bänkar och dylikt vid gravplatsen. Snittblommor och kransar får läggas på gravplatsen. Konstgjorda växter bör undvikas. Vaser finns att låna vid de olika gravkvarteren. Tänk på att föremål av glas, keramik och metall kan skada personal och fordon.
Gravlyktor och ljushållare får under tiden 1 oktober – 1 maj placeras på enskild gravplats. Senast 1 maj ska de tas bort av gravrättsinnehavaren. 15 maj tas de bort av kyrkogårdsvaktmästare, av praktiska skäl för att inte försvåra arbetet under växtsäsongen. En månad därefter skickas de till återvinning.

Gravvård - gravsten
Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte. För kyrkogården och begravningsplatserna finns bestämmelser och praxis om gravstenens storlek.

Godkännande innan placering
Innan gravstenen tillverkas och sätts upp på gravplatsen ska en ritning skickas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande. Endast gravstenar som godkänts av kyrkogårdsförvaltningen får sättas upp. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för underhåll av berörd gravsten. Uppsatt gravsten får inte tas bort utan kyrkogårdsförvaltningens tillstånd.

Dubbning av gravsten                                                                                                     Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravstenen är säkert förankrad i tillhörande sockel. Denna förankring utgörs av så kallade dubbar som skall kontrolleras årligen. Kyrkogårdsvaktmästare kommer att från den 1 sep 2010 kontrollera gravstenarnas dubbning. Där dubb saknas eller försvagats kommer gravstenen att lyftas av och läggas ned på gravplatsen. Gravrättsinnehavaren kontaktas för att åtgärda gravstenen. Detta för att undvika olyckor där besökare och medarbetare riskerar att skadas. Vid frågor kring dubbning kontakta kyrkvaktmästarna.

Att tänka på som gravrättsinnehavare
-anmäla adressändring
-anmäl ny gravrättsinnehavare inom 6 månader, efter innehavarens död
-anmäl om gravrätten ska förnyas eller återlämnas
-tag hem gravlyktan senast 1 maj, eftersom den utgör ett hinder i förvaltningens arbete

Har du en gravrätt?
Vi söker kontakt med personer som innehar gravrätter. I dag saknas uppgifter på flera gravrättsinnehavare på Hökhuvuds, Ekeby och Skäfthammars kyrkogårdar. Kyrkogårdsutskottet behöver därför hjälp med att hitta dessa personer. Det finns en skylt vid de gravar där uppgift om innehavare saknas.
Gravrätten gäller i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen är enligt lag skyldig att uppge ny levande person som gravrättsinnehavare för att kunna ta kontakt med denne när gravrätten går ut.
Kontakta expeditionen 0173-40077

 

En ängel i sten som kramar om en gravsten.

Gravskötselavtal

Här kan du läsa om våra gravskötselavtal