Blekinge kontrakt

Alla 15 församlingar/pastorat i Blekinge tillhör Blekinge kontrakt, som är ett av 12 kontrakt i Lunds stift. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som utses av biskopen och utför sitt arbete utifrån biskopens förtroende och uppdrag.

Vad är en kontraktsprost?

I varje kontrakt finns det en kontraktsprost. I Blekinge kontrakt är Henrik Lindén kontraktsprost och kyrkoherde i Karlshamns församling. Henrik har utsetts av biskop Johan Tyrberg i Lunds Stift och Blekinge kontrakts präster. Kontraktsprosten Henrik ska i sitt arbete bland annat biträda biskop Johan Tyrberg med ledning och tillsyn samt på biskopens uppdrag visitera församlingarna. 

Kontraktet fungerar också i många fall som ett forum för samverkan över församlings- och pastoratsgränserna, till exempel kring fortbildning. Kontraktet kan därför sägas vara en punkt där stift och församling möts. I varje församling finns även en kyrkoherde, det vill säga en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Församling/pastorat

Församlingarnas grundläggande uppgifter är samla människor för att fira gudstjänst, undervisa, utöva diakoni och mission. Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i livets olika skeden. Församlingen strävar efter gemenskap i olika verksamheter så som körer/konserter/barn-ungdomsgrupper/bibelstudier m.m.

Församlingsinstruktionen 

Församlingsinstruktionen beskriver vad församlingen är och vill vara. Varje församling ska enligt Kyrkoordningen ha en församlingsinstruktion. Det är ett dokument som beskriver vad församlingen är och vill vara och som beskriver det område där församlingen verkar. Församlingsinstruktionen utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet. Varje församling har denna instruktion på respektive hemsida, klicka på länken ovan till respektive hemsida eller sök i Hitta din församling.

Filmen om Blekinge kontrakt

Filmen Svenska kyrkan Blekinge kontrakt - En del av Sveriges trädgård
Den här filmen presenterar Blekinge som en del av Lunds stift och dess kyrkor med sitt vackra landskap. Filmen finns tillgänglig i alla våra församlingar och pastorat. Varmt välkommen till Blekinge kontrakt, en del av Lunds stift och Svenska kyrkan. Henrik Lindén, Kontraktsprost         

Vår biskop, Johan Tyrberg har själv lång erfarenhet av att tjänstgöra och bo i Blekinge, och biskopen medverkar i filmen. Filmen är producerad av Victor Martini och musiken är komponerad av Håkan Windahl.