Kallelse till ordinarie kyrkostämma

Nyhet Publicerad

L'église Suédoise de Sud de la France et du Monaco Söndagen den 9 april 2017 kl. 14.00

 

L’Eglise Suédoise sur la Côte d’Azur

KALLELSE

Till Ordinarie Kyrkostämma

Stämman äger rum på Villa Ingeborg, 40 Avenue de Verdun, Cagnes sur Mer, söndagen den 9 april 2017 kl. 14.00

DAGORDNING

1.              Stämmans öppnande

2.              Upprättande och godkännande av röstlängd

3.              Val av ordförande vid stämman

4.              Val av protokollförare vid stämman (endast om kyrkorådets                                sekreterare inte är närvarande)

5.              Val av två justerare, tillika rösträknare

6.              Fråga om stämman är beslutsmässig

7.              Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

8.              Fastställande av den av kyrkorådet föreslagna dagordningen

9.              Kyrkorådets berättelse samt bokslut avseende föregående                                  års verksamhet

10.            Revisorernas berättelse

11.            Beslut om ansvarsfrihet för kyrkorådet

12.            I förekommande fall, fyllnadsval, av befattningshavare som                                avgått i förtid för en tid motsvarande ifrågavarande                                              befattningshavares återstående mandatperiod

13.            Motioner från medlemmar

                 Två motioner från Bengt Graab jämte kyrkorådets yttrande

14.            Kyrkorådets propositioner Kyrkorådets förslag om antagande                             av en ny församlingsordning

15.            Datum för nästa ordinarie kyrkostämma. Förslag: 19/11, 2017

16.            Stämmans avslutande. Stämman kan endast fatta beslut på de punkter som angivits på dagordningen. Röstning på stämman kan ske med fullmakt. Församlingsmedlem som inte har möjlighet att närvara på stämman ombedes vänligen att lämna fullmakt till annan församlingsmedlem eller lämna en blanko­fullmakt. Genom utfärdande av blankofullmakt biträder fullmaktsgivaren alla de förslag som biträdes av kyrkorådet. Fullmaktsblankett återfinnes nedan.

OBSERVERA att ingen kan inneha mer än en fullmakt.

Varmt välkomna/Kyrkorådet

Fullmakt (klicka på den blå texten så laddas den ner som pdf.)