Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra arbetsområden

Var med och ge stöd på plats när katastrofen inträffar. Stöd människors kamp för ett bättre liv och påverka beslutsfattare i Sverige och världen. Som kyrka har vi ett unikt globalt nätverk. Visst är världen orättvis, men du kan göra skillnad!

Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi verkar under namnet Svenska kyrkans internationella arbete.

Vi arbetar genom kyrkor i hela världen

Tack vare kyrkornas världsvida nätverk finns vi redan på plats om katastrofen kommer. Vi har lokalkännedomen och mängder av lokala medarbetare. Kyrkor och kyrkliga organisationer runtom i världen är viktiga aktörer för katastrofhjälp, utvecklingsstöd och påverkansarbete.

Läs mer om kyrkornas gemensamma katastrofarbete i ACT-alliansen och om den världsvida kyrkan.

Vi arbetar för varje människas rätt till sin egen kropp

Bild: Magnus Aronson /Ikon

Varje människa ska ha rätt att bestämma över sin sexuella och reproduktiva hälsa. På många platser i världen är det inte så och framförallt kvinnor och unga har inte tillgång till kunskap, vård eller upplysning kring sin sexuella och reproduktiva hälsa. Det skapar ohälsa och orättvisa och är förödande för individer, familjer och samhällen.

Vi arbetar bland annat mot könsstympning, tvångsäktenskap och diskriminering på grund av hiv. Vi arbetar också för rätten till sexualundervisning och tillgång till preventivmedel tillsammans med religiösa aktörer i världen.

Ibland är religiösa ledare och kyrkor en del av problemet då de har mycket makt och skapar normer i samhället för hur till exempel kvinnors rättigheter och sexualiteten ska se ut. Det vill vi förändra tillsammans i dialog.

Läs mer om vårt arbete för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Vi arbetar för jämställdhet

Varje människa ska ha samma möjligheter att göra sin röst hörd, oavsett kön eller könsidentitet. När ett samhälle inte är jämställt bidrar det till fattigdom, hunger, dålig hälsa och sämre utbildningsnivåer. Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rätt. 

Vi arbetar mot bland annat för att stärka kvinnors ekonomiska förutsättningar, deltagande och självbestämmande i alla delar av samhället. Vi arbetar med både kvinnor och män för att minska förekomsten av könsrelaterat våld, i hemmet så väl som i det offentliga rummet.

Läs mer om vårt arbete för genusrättvisa och jämställdhet

Vi arbetar för försoning

Vi försöker påverka beslutsfattare i Sverige och internationellt att arbeta för nedrustning och mänsklig säkerhet. Vi arbetar mot könsrelaterat och sexuellt våld som vapen i krig. Vi arbetar också för att fler kvinnor ska få delta i fredsarbete.

Försoning mellan människor, att vi kan lägga konflikter bakom oss, är en hörnsten för att skapa en varaktig fred. Därför arbetar vi och den världsvida kyrkan med försoning. Vi tänker särskilt på dem som lidit mest.

Religiösa ledare har en viktig roll att spela. Om de arbetar för att människor med olika tro ska kunna leva tillsammans blir det lättare fred.

Kvinna i Etiopien skördar sin åker
Bild: Magnus Aronson/Ikon

Läs mer om vårt arbete för fred och försoning

Vi arbetar för småföretagande

Trots att fattigdomen minskar snabbt i världen är det många människor som inte får det bättre. Det är en mänsklig rättighet att ha tillräckligt med rent vatten, mat och god hälsovård. Många har inte det.

Vi ger stöd så människor kan försörja sig och skapa småföretag. Vi arbetar också för att företag och stater ska respektera mänskliga rättigheter och ta ansvar för människor och miljö.  

Torka och tyfoner som beror på klimatförändringarna gör situationen värre. Vi arbetar för att fler ska ta ansvar för klimatet.

Läs mer om vårt arbete för en hållbar försörjning

Vi hjälper människor att bestämma själva

Vi hjälper människor att själva kunna bestämma mer över sina egna liv. Vi ger stöd till jordbruksutveckling och så att människor kan organisera sig. Det hjälper dem att förbättra sitt jordbruk och ökar demokratin i samhället.

Vi arbetar för religionsfrihet

Bild: Magnus Aronson/IKON

Svenska kyrkan hör ihop med kyrkor över hela världen. Tillsammans utforskar vi den kristna tron, vi ber och firar gudstjänster. Vi ser tron som en positiv kraft och tycker att kyrkor och religiösa ledare har en viktig roll i att göra samhället bättre. De kan arbeta för fred och för alla människors lika värde. På landsbygden och i krig är kyrkan ibland den enda institution i samhället som människor litar på.

Ibland arbetar vi tillsammans med andra religioner i det internationella arbetet. Vi tror på att möten och samtal över religionsgränser ökar chansen för att människor ska leva i fred. Svenska kyrkans mål är sekulära stater och religionsfrihet.

Vi arbetar för demokrati

I Sverige tycker vi det är självklart att vi ska kunna organisera oss och kritisera sådant vi inte gillar i vårt samhälle.  Men i många länder hotas och förtrycks människor om de engagerar sig. Svenska kyrkan arbetar för att människor och kyrkor och andra organisationer ska kunna verka fritt och ha möjlighet att delta i beslut som påverkar människors liv.

Blogginlägg: Kamp för sin rätt till utbildning

I Sydsudan finns flera hinder för att flickor ska gå i skolan. Många blir bortgifta tidigt. Det är också vanligt att de stannar hemma när de har mens på grund av brist på hygienartiklar. Genom Svenska kyrkans internationella arbete har flickor i Sydsudan fått prova på menskoppar.

Läs blogginlägget om kvinnors kamp till sin utbildning i Sydsudan

Bild: Anna-Maria Sandström/IKON

Fem viktiga arbetsområden. Vilket brinner du för? Klicka på rubriken och stöd arbetet inom området:

 1. Tro och lärande
  Det handlar om religionens roll i utvecklingen, om stöd till kyrkor, om samtal mellan människor av olika religion och om religionsfrihet.
 2. Fred och försoning
  Det handlar om att arbeta för nedrustning, mot sexuellt våld som vapen i krig och för kyrkornas roll för att människor ska försonas.
 3. Hållbar försörjning
  Det handlar om människors rätt till grundläggande trygghet och att få makt över sin situation. Hit hör arbete med klimat, jordbruk och sociala trygghetssystem.
 4. Genusrättvisa och jämställdhet
  Det handlar om att arbeta mot könsstympning och tvångsäktenskap och att alla oavsett sexuell läggning och könsidentitet ska ha samma rättigheter. 
 5. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR
  Det handlar bland annat om att stärka kvinnors ekonomiska förutsättningar, deltagande och självbestämmande i alla delar av samhället. Hit hör ett arbete med kvinnor och män för att minska förekomsten av könsrelaterat våld.
 6. Demokratiskt utrymme
  Det handlar om att alla ska ha möjlighet att organisera sig och göra sin röst hörd.