Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i ACT-alliansen där kyrkorna världen över kan agera snabbt vid katastrofer. Tillsammans arbetar vi effektivare med långsiktigt stöd och har en starkare påverkansröst.

Nära samarbete över hela världen

Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor, utvecklingsorganisationer, nätverk och aktörer i civilsamhället över hela världen.

Vi har valt att inte arbeta via egna kontor runt om i världen. Vi finns på plats genom våra samarbetspartners. Men vi har utsända medarbetare som antingen är representanter för Svenska kyrkan i en viss region eller ett land, eller som är placerade hos en lokal kyrka eller partner. De arbetar med olika typer av uppdrag. 

Vi är medlemmar i den globala ACT-alliansen

I januari 2010 bildade över hundra organisationer med kyrklig bakgrund en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.

Genom kyrkornas nätverk ACT-alliansen blir Svenska kyrkan alltså större, effektivare och mer slagkraftig än om vi arbetat ensamma. De många lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats.

Om ACT-alliansen

 • Har 143 trosbaserade organisationer som medlemmar i över 100 länder över hela världen
 • Består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade i utvecklings-, katastrof-, och påverkansarbete
 • Omkring tre fjärdedelar av medlemmarna finns i så kallade utvecklingsländer, en fjärdedel i i-länder
 • Har omkring 30 000 anställda, de flesta lokalanställda
 • Har en samlad budget på motsvarande 11 miljarder kronor

Många av ACT-medlemmarna arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete. Men när en katastrof inträffar ställer de snabbt om sitt arbete för att svara upp mot behoven som katastrofsituationen kräver. Efter katastrofens akuta fas stöder ACT-alliansen återuppbyggnad och arbetar också för att förebygga nya katastrofer.

Expertkunskap inom psykosocialt förhållningssätt

Olika ACT-medlemmar har byggt upp olika expertkompetenser som är viktiga bidrag i alliansens arbete. Svenska kyrkans område är det psykosociala förhållningssättet i katastrofsituationer. Det betyder att ACT-alliansen bokstavligt talat finns på plats innan, under och efter en katastrof.

Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet

Svenska kyrkan är medlem i  Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet. Genom dem har vi stora möjligheter att påverka kyrkornas gemensamma teologiska reflektion, arbeta för fred, mänskliga rättigheter och med klimat- och miljöfrågor. 

Genom Kyrkornas världsråd och Lutherska världsförbundet får vi också en gemensam röst in i FN-systemet. Det gör att det vi gör får större kraft än om Svenska kyrkan skulle agera själva.

Kyrkornas världsråd, KV

 • är ett samarbetsorgan som består av 350 kyrkor i mer än 110 länder, från de flesta kristna traditioner.
 • vill samordna kyrkornas arbete på lokal nivå för fred, demokrati och rättvisa.

Lutherska världsförbundet, LVF

 • är ett nätverk av kyrkor inom den lutherska traditionen. 142 medlemskyrkor i 79 länder finns med.
 • är en viktig internationell aktör när det gäller katastrof- , återuppbyggnads- och långsiktigt utvecklingssamarbete inom kyrkornas ram. 
 • har program och fältkontor i olika delar av världen. 
 • har särskilt erfarenhet av stöd till flyktingar och har på uppdrag av FN ansvar för flera stora flyktingläger i världen.

Läs mer på ACT-alliansens webbplats (på engelska) om var vi arbetar och vilka som är medlemmar.