Foto: Øyvind Lund

Utbildning

Det finns massor av olika yrken inom Svenska kyrkan. Läs mer om vilka det är och utbildningarna som tar dig dit.

Vill du följa människor från livets början till dess slut? Fira gudstjänst, döpa, konfirmera, viga och begrava? Möta, samtala med, och undervisa människor i kristen tro? Prästyrket är omväxlande och engagerande.

I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Här sker ett möte mellan Gud och människor. Som präst ger du vidare och gör Guds ord levande. Du leder gudstjänster och andakter på egen hand eller tillsammans med kollegor och andra i församlingen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter.

Att vara präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Präst är du hela tiden. Det är inte en funktion som upphör när arbetsdagen är slut.

Utbildningsvägar

Det krävs 255 högskolepoäng för att antas till det pastoralteologiska slutåret. Studierna ska omfatta minst en magisterexamen i teologi/religionsvetenskap. Du behöver också läsa pastoralteologisk grundkurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Dessutom krävs åtta veckors praktik i församling samt att du deltar i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar.

Först därefter kan du bli antagen till pastoralteologiskt slutår vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Att vara präst är en av Svenska kyrkans vigningstjänster. Det innebär att du måste bli antagen som prästkandidat av biskopen i ett av Svenska kyrkans tretton stift. Du tar själv kontakt med det stift där du önskar prästvigas, gärna tidigt under utbildningen. Efter prästvigning tjänstgör du sedan under ett års tid som pastorsadjunkt.

Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Då kan Diakonyrket vara något för Dig. Diakonen verkar för att människor ska få stöd i utsatta situationer och ha tillgång till gemenskap och ett socialt nätverk.

Diakonen leder det diakonala arbetet i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.

Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat. Diakonen har kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer. Att leda andakter och medverka i gudstjänster ingår diakonens uppgifter.

Behörighet

För en blivande diakon krävs lägst kandidatexamen, 180 högskolepoäng (hp) med 90 hp inom något av områdena: psykologi, socialt arbete, vård, medicin eller folkhälsa. Eller en yrkesexamen omfattande lägst 180 högskolepoäng inom motsvarande områden, till exempel socionom eller sjuksköterska samt personlig lämplighet för yrket. 

Karlstads stifts antagningsprocess

Den syftar till att utveckla den kommande professionella identiteten och pröva den personliga lämpligheten för yrket. Antagningsprocessen har antagningskriterierna i biskopsbrevet ”Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan” som utgångspunkt.

Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (pdf)

I processen ingår följande moment

 • Ta kontakt med Karlstads stifts kontaktperson, enligt nedan. Kontaktpersonen har du sedan regelbunden kontakt med under hela processens gång.
 • Lämna intresseanmälan för framtida tjänstgöring som diakon. Underlag får du av kontaktpersonen.
 • Kyrkans grundkurs Tro och liv, två terminer på distans. 
 • Åtta veckors handledd praktik fördelat på två praktikperioder i olika församlingar.
 • Minst tio själavårdssamtal med diakon eller präst.
 • Antagningskonferens. Du behöver minst två års erfarenhet av Svenska kyrkans tro och liv, för att kunna bli kallad till antagningskonferens.
 • Mötesplats Stift Student (MSS), tre helger. 
 • Tio samtal hos legitimerad psykoterapeut. Dessa samtal bekostas av stiftet efter antagning till diakonkandidat.
 • Diakonvigning i Karlstads domkyrka efter genomförd och godkänd diakonutbildning, erbjuden diakontjänst och godkänd examen i domkapitlet.

Vill du arbeta med barn, unga och familjer? Gillar du att tala om både livets mening och skoskav? Känns ungas situation angelägen för dig och skulle du vilja vara deras stöd i skolan och på nätet? Då kan pedagogyrket vara något för dig.

Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga. Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, grupper eller konfirmandläger. Att ha kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är en naturlig del i uppdraget.

Konfirmandarbete är en angelägenhet för hela församlingen och församlingspedagogen har en självklar plats i teamet. Att samarbeta och att hela tiden utveckla lärandet, undervisningen och den sociala gemenskapen hör till de spännande uppgifterna.

Arbetet med barn, unga och familjer är andra delar i yrket som församlingspedagogen är med och formar.

Utbildningsvägar

För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare eller låg-, mellan- eller ämneslärare. Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Innan Du söker till Utbildningsinstitutet skall Du ha fullgjort 8 veckor praktik i församling samt 8 dagar Mötesplats stift och student.

Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor? Gillar du att spela orgel och andra instrument? Frihet och egna initiativ ger möjlighet att arbeta med körer, instrumentalmusik, konfirmander och ungdomsverksamhet.

Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Utbildningsvägar

Du kan bli kyrkomusiker via en kyrkomusikalisk fackutbildning på folkhögskola. Där integreras Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning om 20 veckor. Utbildningstiden för dessa båda delar blir 2,5 år. Väljer du att utbilda dig till kyrkomusiker vid en musikhögskola eller högskola får du en (konstnärlig) högskoleexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 120 resp 180 högskolepoäng. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Utbildningen motsvarar en termin/20 veckor på helfart. Under läsåret 2015-2016 ges utbildningen på halvfart i Lund och Uppsala. Åtta veckor praktik i en församling och deltagande i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar är två utbildningsmoment som genomförs i något av Svenska kyrkans stift dit du vänder dig för att kontakta musikkonsulenten för vidare samtal och rådgivning. Dessa moment görs före inträde till Utbildningsinstitutet.

Unga ledare

Karlstads stift och Svenska Kyrkans Unga bjuder in till Ung ledarutbildning.
Utbildningen genomförs i samverkan med stiftets församlingar och
pastorat som bidrar med resurser och kompetens. Utbildningen är
beroende av församlingars medarbetare som finns med på olika sätt i de
tre utbildningsstegen.

I denna folder kan du läsa om de olika stegen för att bli Ung ledare.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Vi har cirka 14 000 medlemmar i hela Sverige. Bli en del av gemenskapen du också!

Besök Svenska Kyrkans Ungas hemsida för mer information om medlemskap och lediga tjänster

Ung i den världsvida kyrkan

Möt och utmana dig själv i någon annans vardag! Dela tro och liv med människor i Tanzania, Sydafrika, Filippinerna, Costa Rica eller Brasilien!

Lär känna en ny kultur via Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan

Vi bryr oss om miljön och förvaltar såväl skog, jakt- och jordbruksmark. Vi sköter om kyrkogårdar, parkanläggningar och annan utemiljö som tillhör Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan är en arbetsplats med över 22 000 yrkesutövare. Här finns många fler yrkeskategorier som Svenska kyrkan inte själva har utbildningsansvar för. Däribland skötsel av kyrkogårdar, kulturarv och fastigheter.

I hela Sverige är det stora pensionsavgångar inom trädgårdsbranschen och det finns olika vägar att gå för att kunna jobba hos oss. Hos oss är det brist på yrkesutbildade sökande och det finns ett behov av både ledande personal och arbetare.

Hos oss finns en rad möjligheter med bland annat säsongsanställning, årsanställning och kombinerade tjänster. Vi har till exempel de som jobbar med kyrkogård- och maskinansvar eller med kyrkogård- och fastighetsansvar med mera.

Det som är gemensamt för arbetet hos oss är närheten till naturen, variationen och den sociala samvaron. Svenska kyrkan är dessutom en stabil och långsiktig arbetsgivare som månar om sin personal.

Utbildningsvägar

Det finns flera olika naturbruksprogram på gymnasienivå med inriktning på trädgård: https://www.gymnasium.se/sok/tradgard 

Och det finns ett antal vuxenutbildningar:

http://www.hvilanutbildning.se/om-vuxenutbildningar 

http://www.naturbruk.se/skolor/forslundagymnasiet-umea/ 

http://conservation.gu.se/utbildning/kop/--tradgardens-och-landskapsvardens-hantverk--inriktning-landskapsvard 

http://enkoping.se/underwebbar/yrkeshogskolan/utbildning/tradgardsmastare.html 

http://www.naturbruk.net/utbildningar/vuxenutbildningar/ 

https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/program-pa-grundniva/landskapsarkitekt-alnarp/  

Kontakt

  Utbildningar i Svenska kyrkan

  På Svenska kyrkans webbplats hittar du bland annat:

  • Mer information om våra olika utbildningsvägar.

  • Kontaktuppgifter till handläggare på nationell nivå

  • Kontaktuppgifter till handläggare i de olika stiften.

  • Svenska kyrkans studievägledare

  • Ansökningsportalen där du formellt lägger upp din ansökan.

  www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet