Studievägledning diakon

- från fackutbildning till färdig diakon

 • Att arbeta som diakon
  Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att arbeta som diakon i Svenska kyrkan kan du läsa om detta under Arbeta som diakon här nedan. Du kan också söka upp någon som arbetar som diakon i en församling i Svenska kyrkan och få mer information. Kontaktpersonen på stiftet (se nedan) kan hjälpa dig att hitta en diakon i din närhet som du kan samtala med.
 • Fackutbildning
  För att bli diakon krävs en fackutbildning (kandidatexamen) från högskola eller universitet omfattande minst 180 hp. Du ska också sammanlagt ha minst 90 hp i vissa ämnen som ger dig kompetens för att bli diakon. Se faktarutan här bredvid för mer information. Information om innehållet i respektive fackutbildning samt om möjligheten att kombinera olika kurser för att få ut en kandidatexamen får du av studievägledare på respektive utbildningsinstitution. Observera att examensreglerna kan variera mellan olika högskolor och universitet.  
 • Praktik och kontakt med ett stift i Svenska kyrkan
  För att bli diakon krävs att du gör praktik och vissa utbildningsdagar i ett stift i Svenska kyrkan. I det stiftet ska du också genomgå en antagningskonferens, oftast efter en första praktikperiod. Den som håller i detta och kan ge vägledning och råd när det gäller dessa delar av utbildningen arbetar på stiftskansliet och kallas stiftsdiakon eller stiftsrekryterare. Du hittar kontaktuppgifter till dessa här.  
 • Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning - diakonprogrammet
  När du har gjort klart såväl din fackutbildning som de stiftsförlagda momenten går du ett avslutande år på diakonprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, i Lund eller Uppsala. Information om den avslutande pastoralteologiska utbildningen får du av programchefen för diakonprogrammet, se personal. Programmets utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor finns här.    
 • Ansökan, antagning, behörighetsregler och dispens
  Information om ansökningsförfarandet, behörighetsregler samt dispensmöjligheter får du av utbildningsinstitutets utbildningssamordnare Henrik Rubin som du når via mail till kyrkokansliet.studievagledning@svenskakyrkan.se . Det finns också möjlighet att få pröva din behörighet innan du är har genomgått en antagningskonferens. Mer om dispensansökan och behörighetsprövning kan du läsa här.  

Att arbeta som diakon

Svenska kyrkan är en aktör i samhället som vill ge plats för de röster som har svårt att höras. TIllsammans med människor i utsatta situationer och i samverkan med kollegor, förtroendevalda och ideella verkar diakonen för att alla ska ha del av goda livsvillkor i samhället. Alla människor ska få stöd i svåra situationer samt ha tillgång till gemenskap och sociala nätverk.

Människan i centrum
Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Diakonen stöder människor i att finna sig själva och en plats i tillvaron. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete. Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hem- eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället har skapat.

Utåtriktat, socialt yrke
Diakonen är en naturlig länk mellan kyrka och samhälle och har ofta ett stort kontaktnät. Kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedlning, försäkringskassa och ideella organisationer är vanliga. Till yrkesrollen hör att stötta de som har hamnat mellan olika offentliga instansers ansvarsområden och att ibland ge stöd i juridiska processer.

Gudstjänsten en källa till kraft
Församlingens diakoni hämtar kraft ur gudstjänsten och människors utsatthet har en naturlig plats där. Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan ibland ingå i diakonens uppgifter.