Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Dispensansökan - diakon

Dispens från utbildningskraven kan beviljas av Svenska kyrkans dispens- och överklagandekommitté. Kommittén prövar varje enskilt dispensärende med utgångspunkt från gällande behörighetsregler och utifrån de omständigheter som gäller för den sökande. I utbildningsplanen (se länk nedan) anges de nu gällande behörighetskraven för att bli diakon och därmed också för att bli behörig att antas till det pastoralteologiska programmet för diakoner.

Instruktion till dispensansökan

Via denna länk kommer du till ett dokument med viktig information som du ska läsa igenom innan du gör din dispensansökan.

Två varianter av dispensansökan
1)     Blankett 1 använder du inför/under en antagningsprocess, i syfte att klargöra eventuella behov av kompletterarande studier för att bli diakon. Innan du ansöker om dispens ska du ha varit i kontakt med stiftsrekryteraren/stiftsdiakonen i det stift där du avser att ansöka om att bli antagen som diakon. Stiftsrekryteraren ska också skriva under din ansökan.  

2)     Blankett 2 använder du efter det att du antagits som diakonkandidat i ett stift och behöver få prövat om din utbildning och eventuella yrkeserfarenhet ger dig behörighet till det pastoralteologiska slutåret. Du bör ha kontakt med stiftsrekryteraren i samband med ansökan. Blanketten ska, efter att du fyllt i den, skrivas under av din stiftsbiskop, som intygat att hon/han inte har något att erinra mot eventuellt beviljad dispens.

På blanketten anger du vilka skäl du anser det finns för att du ska få dispens. Du kan fylla i blanketten på datorn eller skriva ut och fylla i ”för hand”, se instruktion på blanketten. 

Intyg
Om du åberopar studier alternativt arbetslivserfarenhet ska du bifoga intyg på detta. För studier är det viktigt att det tydligt framgår vad du studerat och på vilken institution. Om du åberopar kurser i ämnen som inte anges i utbildningsplanen, bifogar du även en kopia på kursplanen.

När det gäller arbetslivserfarenhet ska det av intyget tydligt framgå vilka arbetsuppgifter som utförts, datum för den tid anställningen pågått, och i vilken omfattning (procent av heltid). Om detta inte framgår av intygen behöver du be om kompletterande intyg/uppgifter från den som skrivit intyget.

Ansökningstider och dispens- och överklagandekommitténs sammanträden
Dispens- och överklagandekommittén har sammanträden två gånger per år, i september/oktober och i mars. Besked om beslut skickas till den sökande per e-post ca en vecka efter sammanträdet och innan sista ansökningsdag för den som ska söka till universitet eller högskola. 

Dispensansökan ska vara inskickad via e-post senast sista ansökningsdag och därefter sker handläggning och utskick till ledamöterna. Exakta datum för kommande sammanträden och inlämning av dispensansökan finns på dispensblanketten, liksom kontaktuppgifter till studierektor. 

Ett avslag i dispens- och överklagandekommittén kan överklagas till Kyrkostyrelsens arbetsutskott inom tre veckor efter det att beslutet skickats ut

Utbildningsplan diakon