Dispensansökan - diakon

Du ska som blivande diakon för att kunna söka dispens ha kontakt med stiftsrekryteraren/stiftsdiakonen i samband med ansökan.

För dig som är antagen diakonkandidat ska ansökan, efter att du fyllt i den, skrivas under av din stiftsbiskop, som intygar att hon/han inte har något att emot att ansökan lämnas in.

För dig som ännu inte är antagen ska ansökan undertecknas av stiftsrekryteraren. Kontaktuppgifter till rekryterarna finns på utbildningsinstitutets hemsida under stiftskontakter.

Så söker du dispens

För dig som önskar bli diakon finns två olika alternativ beroende på hur långt du har kommit i ansökningsprocessen.

 1. Inför/under en antagningsprocess, i syfte att klargöra eventuella behov av kompletterande studier för att bli diakon. Du kryssar i alternativ 1 på dispensblanketten. 
 2.  Efter att du antagits som diakonkandidat i ett stift och behöver få prövat om din utbildning och eventuella yrkeserfarenhet ger dig behörighet till det pastoralteologiska programmet för diakoner.  Du kryssar i alternativ 2 på dispensblanketten. 

På ansökningsblanketten fyller du också i dina kontaktuppgifter. Du kan fylla i blanketten på datorn eller skriva ut och fylla i ”för hand”. Ansökan tillsammans med bilagorna skickas digitalt i en sammanfogad pdf-fil till kyrkokansliet.dispensansokan@svenskakyrkan.se.  Du ska alltså endast skicka in ett dokument innehållande både ansökan och bilagor, inte flera fristående dokument. 

Tillsammans med ansökan ska bifogas följande i ett sammanfogat pdf-dokument:

 • Kort och precis motivering till varför du söker dispens, max en halv A4-sida
  Du ska motivera vad i dina utbildningar och i din arbetslivserfarenhet som gör att du bör få dispens från gällande behörighetskrav. Utan motivering kan inte ansökan behandlas. 
 • CV/meritsammanställning
  Ditt CV hjälper dispens- och överprövningskommittén att få en överblick över dina meriter. Här anger du punktvis dina utbildningar och din arbetslivserfarenhet.
 • Studiemeriter från universitet inklusive ev. examensbevis, endast de som är relevanta för den utbildning du vill åberopa dig
  Du skickar in studieintyg på de slutrapporterade högskolekurser du åberopar och ev. registreringsbevis för pågående studier. Som meriterande studier räknas som regel endast utbildning och studier vid högskola/universitet eller motsvarande. Endast helt avslutade kurser (slutrapporterade kurser) räknas. I undantagsfall kan även mer omfattande studier vid annan utbildningsinstitution räknas. OBS! Skicka inga gymnasiebetyg, intyg på kyrkans grundkurs eller intyg på kortkurser som bara varat några dagar. Dessa bedöms inte av kommittén.
 • Anställningsbevis/anställningsintyg, endast de som är relevanta för den anställning du vill åberopa dig
  Du sänder in intyg på de anställningar som du åberopar. Anställningarna ska ha varit inom vård, social omsorg eller församlingsvård. På intygen måste anställningsgrad framgå. Du ska inte skicka in intyg på kortare anställningar (t.ex. sommarjobb eller anställning på några månader) eller anställningar under 50%.

Ansökningstider och dispenskommitténs sammanträden

Dispens- och överprövningskommittén sammanträder två gånger per år, i slutet av september/början av oktober samt i mars. Avsikten är att efter sammanträdet ha möjlighet att skicka ut protokoll med beslut per mejl före sista ansökningsdag till universitet eller högskola. Komplett ansökan om dispens ska vara kommittén tillhanda senast den 1 februari inför vårens möte och senast den 15 augusti för höstens möte. För sent inkommen ansökan behandlas på nästkommande möte. Exakta datum för kommitténs sammanträden varierar år från år.

Ett beslut i dispens- och överprövningskommittén gäller i fem år, men kan överklagas till Kyrkostyrelsens arbetsutskott inom tre veckor efter det att beslutet skickats ut.

Utbildningsplan

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med dispensansökan enligt lagen om GDPR

I samband med att du skickar in din dispensansökan till kyrkostyrelsens dispens- och överprövningskommittén behandlas dina personuppgifter för att kunna hantera ärendet, samt för att uppfylla skyldigheten att bevara handlingar enligt lagen om Svenska kyrkan respektive offentlighets- och sekretesslagen, beroende på vilken verksamhet det gäller. Inskickade handlingar samt beslut kan därför komma att skickas vidare till andra mottagare inom Svenska kyrkans nationella nivå och stiftsnivå, andra mottagare inom Svenska kyrkan eller externa mottagare beroende på vad ärendet rör, samt på begäran lämnas ut till allmänheten till följd av offentlighetsprincipen. På www.svenskakyrkan.se/personuppgifter  kan du läsa mer om hur den nationella nivån hanterar personuppgifter och dina rättigheter