Foto: Gustaf Hellsing

Vi är

Karlstads stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av 30 församlingar och pastorat i Dalsland och Värmland. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet samt att förvalta den kyrkligt ägda skogen. På stiftskansliet beläget mitt i centrala Karlstad arbetar cirka 50 personer.

Förtroendevald organisation  

Inom Svenska kyrkan väljer de kyrkotillhöriga sina företrädare i beslutande organ. Detta sker genom demokratiska val som äger rum vart fjärde år. På detta sätt ges alla som tillhör Svenska kyrkan en möjlighet att påverka hur församlingar och i förekommande fall pastorat, stift och den nationella nivån ska fullgöra sina respektive uppgifter. Det är stiftsstyrelsen som har det övergripande ansvaret för alla direkta val i respektive stift.   

I Karlstads stift utser stiftsfullmäktige ledamöter till stiftsstyrelsen, som är stiftets verkställande organ och till egendomsnämnden. Stiftsfullmäktige utser också fyra ledamöter till domkapitlet.  

Stiftskansliet

I ledningen för stiftet finns biskopen. En biskopsadjunkt biträder biskopen i särskilda uppgifter. Stiftskansliets verksamhet är organiserad i en stab och tre enheter; Enheten för pastoral utveckling, Enheten för egendomsförvaltning och Enheten för gemensam administration.  

Biskopsämbetet 

Biskopen är stiftets främste företrädare och ansvarar för ledning och samordning av stiftets arbete. Biskopens uppdrag är ett tecken på kyrkans kontinuitet genom tiderna, kyrkans enhet och universella uppdrag. Biskopen har att tillsammans med domkapitlet ansvara för att kyrkans lära och ordning följs och ska leda och inspirera kyrkan i stiftet. Biskopen viger nya kvinnor och män till uppdrag inom kyrkans vigningstjänster och är en herde för dem liksom för församlingarna i stiftet.

Förtroendevalda

Här hittar du information om stiftets förtroendevalda organisation samt protokoll från stiftsfullmäktige.

Närbild på en kvinna som pratar i telefon genom mikrofonen på sina hörlurar.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på Karlstads stiftskansli.

Ekonomi

Här hittar du stiftets årsredovisning samt budget och verksamhetsplan.

Internationellt

Karlstads stift har vänstiftsrelationer med flera stift i den världsvida kyrkan: Hamar stift i Norge, Chelmsford stift i England, Roms stift i Italien och Östra kuststiftet i Tanzania. Svenska kyrkans Unga har en relation med Rio Bamba stift i Ecuador. Många är engagerade för Svenska kyrkans internationella arbete genom Act Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan i utlandet.