Matteröds kyrka - historik

Grindarna vid kyrkogården är skänkta av länsman Resfeldt på Gyllenboda någon gång under mitten av 1800-talet.

Kyrkans bänkar införskaffades på 1930-talet.

I början av 1930-talet målades hela kyrkan grå invändigt. Allt målades över, så även den stjärnhimmel som fanns i sakrestians tak. Försök har gjorts för att återställa denna stjärnhimmel men det har visat sig vara för kostbart.

Tavlan som hänger på södersidan föreställer Abrahams offer och har sin speciella historia. Anders Dahlman var en ung man som var konstnärligt begåvad, så pass att han fick börja studera på Köpenhamns konstakademi 1812. När han vid ett tillfälle var hemma på besök hos sin mor ville han visa vad han lärt sig. Han hade ingen duk att måla på men fick av sin mor ett förkläde. På detta förkläde målade han Abrahams offer. Man visste inte riktigt vad man skulle göra av målningen men en dag kom den att visas för prosten Söderberg som tyckte att den var så bra att den skulle hängas upp i kyrkan och där hänger den än i dag!

Den främre av ljuskronorna är skänkt av åke Fogelberg 1899. Han var lärare i Sösdala och fick genom arvsskifte halva Skyrupsgården.

Predikstolen med tillhörande baldakin är också ett verk av Johan Ullberg från 1755. Det finns i kyrkan även en bredare stol som är tillverkad av Johan Ullberg.

Altaruppsatsen är tillverkad av träsnidaren Johan Ullberg i Finja på 1750-talet. Det centrala motivet är Jesu sista måltid med sina lärjungar. När kyrkan genomgick en renovering 1968 rekonstruerades altaruppsatsens originalfärg.

Dopfunten som står vid norra sidan är kyrkans äldsta inventarie. Man daterar den till 1100-talet. åren 1830 och 1878 hade man auktion på gamla inventarier då man bland annat stolar, fönster och till och med kyrkporten. Man sålde även dopfunten på grund av att den var sprucken. En dag återfann kyrkoherde Wärle dopfunten i handlarens trädgård i Brönnestad och så såg man till att dopfunten kom tillbaka till sin kyrka.

När tornet stod klart 1898 införskaffades den första kyrkorgeln. Skolläraren kom att fungera som kantor. Kyrkans nuvaranse orgel är byggd av Hammarsberg i Göteborg 1961 och har 11 stycken stämmor.

När tornbygget påbörjades 1897 rev man vapenhuset och klockstapeln. Kyrkklockan, som tidigare hängt i klockstapeln, flyttades upp i tornet och placerades där tillsammans med en nyinskaffad storklocka. Den lilla klockan som tidigare hängt i klockstapeln anskaffades redan 1599, vilket innebär att om någon tid har denna klocka ringt till gudstjänst i Matteröd i 400 år.

Jeppe Thomelius med sonen Nils åtog sig att utföra arbetet. Arbetet fortskred men det skulle visa sig det skulle dröja länge innan de fick betalt för sitt utförda arbete. Gamle kyrkoherde Eric Kruse avled hastigt 1808 och efterträddes av Jonas Peter Söderberg 1810. Man lånade pengar av Brönnestads kyrkokassa och av bonden Tuve Troedsson. Det startades också en insamling för att byggmästaren skulle få betalt. Bonden Tuve fick dock vänta ända till 1818 innan kyrkan gjort sig skuldfri.

Kyrkan som byggdes var mycket liten, bara hälften så stor som den är i dag. Byggnaden var utan torn men hade ett stort vapenhus åt söder. Så såg kyrkan ut fram till i början av 1800-talet. år 1804 breddade man kyrkan åt norr så att den blev dubbelt så bred.

Matteröds kyrka uppfördes på 1200-talet, dock grundlades den redan på 1100-talet. Folket i bygden var inte överens om var man skulle bygga församlingens kyrka. Tommeholmaborna som levererade timret till kyrkan lastade av sina timmerlass vid ”kortabackarna”, backen på vägen mellan Matteröd och Isakstorp. ”Osynliga makter”flyttade timret under natten över ån till kullen där kyrkan ligger i dag. På denna plats reste man ett kors.