Foto: Martin Lindeborg

Vanliga frågor med svar

Hur går ett dop till?

För att det ska räknas som ett dop i Svenska kyrkan ska prästen ta rent vatten över personens huvud tre gånger och säga: Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Dopet kan också ske genom att man sänker ner hela kroppen i vatten. Hur själva gudstjänsten utformas kan du läsa mer om här: Så här går det till!  

Får man använda egna dikter eller sånger vid dopgudstjänsten?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns en särskild ordning för dopgudstjänsten. Den innehåller allt det som ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla och det finns utrymme för personliga tillägg.

Du kan läsa mer om den här: Så här går det till!Samtala med den präst som ska döpa om vilka dikter och sånger som ni önskar, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet. 

Måste man ha särskilda kläder när man döps?

Nej det behöver man inte. Det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i vita kläder. I många församlingar kan man låna en dopklänning för ett spädbarnsdop.  En del församlingar har också dopdräkter och konfirmandkåpor (en lång vid vit dräkt) att låna ut vid dop av barn, ungdomar och vuxna. Bäst är att kontakta den församling där dopet ska ske och fråga vad som finns för utlåning.  

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, ur kyrkans perspektiv är det stor skillnad. Dop är en fest då vi firar och gläds över att en människa blir del av ett sammanhang. Vid dop bekräftas att man ingår i en större gemenskap: församlingen, kyrkan i världen och Guds stora familj. Dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen. 

Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet innebär att få leva i förlåtelse, och vara välsignad. Att döpas innebär att bli en del av Jesu liv, död och uppståndelse.  

Vem kontaktar jag om jag vill boka tid för dop?

Ta kontakt med den församling där du vill döpa ditt barn eller själv bli döpt. Du kan hitta församlingen genom denna sökfunktion.
Här kan du söka en församling

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att låta döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.  

Måste man vara medlem i Svenska kyrkan för att låta döpa sitt barn?

Nej, det måste man inte vara. Om den/de som är vårdnadshavare vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar, oavsett föräldrarnas samfunds- eller religionstillhörighet. 

Får man döpa barnet i en annan församling än där man bor?

Ja, det får man. Men förutsättningarna för detta kan se olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Bäst är att kontakta församlingen och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. Du kan hitta församlingen genom denna sökfunktion.
Här kan du söka en församling
 

Vi har flyttat utomlands. Får vårt barn döpas i Sverige?

Ja, kontakta den församling där ni önskar få ert barn döpt. Du kan hitta församlingen genom denna sökfunktion. 
Här kan du söka en församling  

Får man ha dop hemma, till exempel i trädgården?

Ja det får man, men förutsättningarna för detta ser olika ut i församlingarna oftast beroende på praktiska omständigheter. Det är bäst att kontakta din församling och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där. Det är viktigt att samtal sker mellan de som önskar dop och prästen så att platsen för dopet inte blir något hinder för att själva dopet sker.  

Vi vill gärna ha dop enskilt och inte när församlingen har sin vanliga söndagsgudstjänst, går det?

Ja, det går. Ibland sker dop enskilt i en dopgudstjänst och ibland döps flera barn samtidigt. Ibland sker dop i församlingens vanliga söndagsgudstjänst. Det ser olika ut i församlingarna, oftast beroende på praktiska omständigheter. Det är bäst att kontakta din församling och fråga vilka möjligheter till dop som finns just där.  

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?

Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan och ger tillträde till nattvarden samt rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt. Den som är döpt får också rösta vid kyrkliga val från 16 års ålder och är själv valbar från 18 års ålder. Den döpta kan också bli kyrkvärd. Som döpt och konfirmerad kan man efter utbildning och antagning vigas till präst eller diakon.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.  

Antecknas dopet hos kyrkan?

Ja, dopet skrivs in i dopboken, i den församling där man är folkbokförd. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige, skrivs det in i dopboken i den församling där dopet äger rum.  

Om man är döpt i en annan kyrka än Svenska kyrkan, räknas det som ett dop?

Ja, så länge det skett med vatten i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn så räknas en person som döpt oavsett i vilken annan kristen kyrka eller samfund dopet skedde.  

Vem bestämmer om dop av barn?

Det är barnets vårdnadshavare som bestämmer om ett barn ska döpas. Detta är oftast föräldrarna men det kan förekomma att endast en eller ingen förälder är vårdnadshavare. Om vårdnadshavarna inte är överens om att barnet ska döpas kan inte dop ske. Från 12 års ålder krävs också att barnet självt ger sitt samtycke.  

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller en annan religion?

Ja om båda föräldrarna också är vårdnadshavare och båda vill att barnet ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfunds- eller religionstillhörighet.  

Döper Svenska kyrkan vuxna?

Ja, en person som inte är döpt kan oavsett ålder vända sig till Svenska kyrkan för att bli döpt.  

Vem får vara fadder?

Den som är döpt får vara fadder. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.  

Vad är en fadders uppgift?

En fadder ska vara en förebild och en förbedjare för den döpte. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att den döpte ska kunna växa och mogna som människa och kristen.  

Hur många faddrar får man ha?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, man behöver inte ha någon fadder alls. Om man önskar en fadder, men tycker att det är svårt att välja ut någon särskild person i barnets närhet, kan man samtala med dopprästen om detta eftersom det förekommer att församlingen då kan hjälpa till med att ordna en fadder.  

Kan man ta bort/lägga till faddrar?

Det som står kring ens dop i Svenska kyrkans dopbok beskriver hur det var då dopet skedde, dopboken är alltså ett historiskt dokument. Detta innebär att man inte kan ta bort eller lägga till faddrar i själva dopboken.

Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör och då önskar man ytterligare en fadder som kan ta vid och ansvara för den döpta personens kristna växt och mognad. Ett annat exempel kan vara att man av olika anledningar inte längre vill ha någon kontakt eller koppling till den person som är ens fadder. I exemplen fyller faddern inte sin funktion. Den döpte eller ett döpt barns föräldrar kan bestämma att utse en ny fadder eller frånta någon uppdraget som fadder. Det kan också var så att en fadder själv anser att denna inte uppfyller sitt fadderskap. Ta kontakt med din församling om något av detta blir aktuellt. Du kan hitta församlingen genom denna sökfunktion. Här kan du söka en församling  

Vi har fått inbjudan till dop för vårt barn från kyrkoherden i vår församling. Varför det?

Kyrkoherden måste, enligt Svenska kyrkans bestämmelser, informera föräldrar eller annan vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan om möjligheten att döpa sitt barn. Informationen ska skickas ut innan barnet blivit sex månader.

Ett dop

Apostlagärningarna, kapitel 8, verserna 36-38

När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt?” Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. 

Läs hela texten på bibeln.se