En vit sten med ett handmålat hjärta ligger mot en mörk bakgrund.
Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

En hand att hålla i

Diakoni betyder möjlighet till upprättelse när allt gått snett, försoning när vi bråkat, en hand att hålla i när sorgen torterar. Det kan vara en plats att mötas på eller att någon för min talan när jag inte orkar eller förmår stå upp för mig själv.

Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. Sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som växlar över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom.

Annika Delemark, diakon i Masthuggs församling

Jesus är förebilden för församlingens diakoni. I Bibeln hittar vi redskap till förändringsarbete tillsammans med människor som lider när välfärdssamhället brister. Men vad ska vi prioritera här och nu? Och vad kan vi göra tillsammans? Samhället förändras och det diakonala arbetet är därför i ständig rörelse.

Diakoni sker mellan individer – ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig – men det är också ett kollektivt uppdrag.

Ideella medarbetare

Diakon handlar också om att inspirera och ge plats för fler att engagera sig. Utifrån det lokala sammanhanget utformas verksamheter som ofta bygger på enskilda personers engagemang.

Ideella medarbetare bidrar med tid, kompetens och engagemang och är på så vis både mål och mening i vår gemensamma strävan mot ett gott samhälle. Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte och varje uppdrag är unikt. Förtroendevalda i kyrkorådet eller i något av församlingsråden, är också ideellt engagerade och delaktiga i pastoratets respektive församlingens riktning.

Samtalsstöd

Församlingen erbjuder enskilt samtal med präst eller diakon. Samtalen är öppna för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning och kostar konfidenten ingenting, då Svenska kyrkan avlönar för samtalsstöd. Präster har tystnadsplikt, medan diakoner har både tysnadsplikt och anmälningsskyldighet

Ringar på vattnet i en stilla sjö.

Samtalsmottagning

Du kanske skulle prata med någon? Något har hänt i livet; en plötslig sorg, en brusten relation eller en situation som du inte vet hur du ska hantera. Boka tid hos oss!  

Ekonomiskt stöd

Personer som bor i någon av församlingarna som ingår i Carl Johans pastorat (Carl Johans, Oscar Fredriks, Masthuggs och Högsbo församling) kan ansöka om ekonomiskt stöd hos oss genom våra fonder och stiftelser. Pengarna i fonderna kommer från donationer och testamenten från enskilda människor. Ändamålet som pengarna är satta att användas till är oftast som stöd till personer med ansträngd ekonomi och människor i svåra situationer.

Diakonerna arbetar aktivt med rutiner för att säkerställa att pengarna kommer rätt personer till del, och att hanteringen görs på ett värdigt och respektfullt sätt.

Ekonomiskt stöd

Under perioden 1 mars–25 maj har du som är boende inom pastoratet möjlighet att söka pengar ur församlingens stiftelser och fonder.

Gruppverksamheter

Många verksamheter genomförs i grupper med flera personer. I Masthuggs församling återkommer retreat, meditation och samtalsgrupper med utgångspunkt i kreativa processer, såsom pilgrimsvandringar, drömgrupper och filmträffar

Gemenskap och möten mellan människor är en röd tråd, med utgångspunkt i att dela erfarenheter och livsberättelser. Det ger styrka åt alla som deltar.

Samarbeten

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Lokalt bärs ansvaret för Sjukhuskyrkan av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde, däribland Carl Johans pastorat. Pastoratets personal som arbetar i Sjukhuskyrkan är lokaliserade i Högsbo församling.

I Göteborg finns Sjukhuskyrkan på följande sjukhus:

  • Högsbo sjukhus
  • Mölndals sjukhus
  • Östra sjukhuset samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset

Diakonins månad året runt

Att beskriva diakoni är inte alldeles enkelt. En paus från sjukdom eller ensamhet? Att tillsammans äta, prata, yoga, måla, skapa eller bara dela tystnaden? Under september lyftes några exempel på vad diakoni i Carl Johans pastorat.

Glasskulptur med sjukhuskyrkans ikon som föreställer en blomma. Ett ljus lyser bakom skulpturen.

Sjukhuskyrkan i Högsbo

De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.