En diakon samtalar med en person utomhus.
Foto: Alex&Martin Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också för kyrkans sociala arbete.

En hand att hålla i

Diakoni betyder möjlighet till upprättelse när allt gått snett, försoning när vi bråkat, en hand att hålla i när sorgen torterar. Det kan vara en plats att mötas på eller att någon för min talan när jag inte orkar eller förmår stå upp för mig själv.

Jesus är förebilden för församlingens diakoni. I bibeln hittar vi redskap till förändringsarbete tillsammans med människor som lider när välfärdssamhället brister. Men vad ska vi prioritera här och nu? Och vad kan vi göra tillsammans? Samhället förändras och det diakonala arbetet är därför i ständig rörelse.

Diakoni sker mellan individer – ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig – men det är också ett kollektivt uppdrag. 

Diakonirådet

Diakonirådet fungerar som en brygga mellan församlingsråd och de som praktiskt arbetar med diakonin.  Ideella medarbetare kan bidra med nya perspektiv som breddar diskussionen.

Agneta Eriksson, Diakonirådet

I Carl Johans församlings finns ett diakoniråd som består av fyra deltagare och en diakon. Två av deltagarna är utsedda av församlingsrådet, två är med tack vare erfarenhet och engagemang i församlingen.

Med sina breda kompetens och goda lokalkännedom kan diakonirådet fånga upp behov, analysera och planera kommande diakonala insatser. Samarbetet i gruppen ger initiativkraft, idérikedom och ansvarstagande för att Guds kärlek ska ta form i praktisk handling.

Ideella medarbetare

Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. I sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som kan växla över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom.

Annika Delemark, diakon i Masthuggs församling

Diakon handlar också om att inspirera och ge plats för fler att engagera sig. Utifrån det lokala sammanhanget utformas verksamheter som ofta bygger på enskilda personers engagemang.

Ideella medarbetare bidrar med tid, kompetens och engagemang och är på så vis både mål och mening i vår gemensamma strävan mot ett gott samhälle. Att vara volontär är ett ömsesidigt utbyte och varje uppdrag är unikt. Förtroendevalda i kyrkorådet eller i något av församlingsråden, är också ideellt engagerade, och delaktiga i pastoratets respektive församlingens riktning.

Samtalsstöd

Församlingen erbjuder samtalsstöd med präst eller diakon. Du är välkommen oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller livsåskådning. Dessa samtal kostar dig ingenting, då Svenska kyrkan avlönar för samtalsstöd. Präster har tystnadsplikt, medan diakoner har både tysnadsplikt och anmälningsskyldighet

Gruppverksamheter

De flesta av de verksamheter som vi erbjuder genomförs i grupper med flera personer. Det kan handla om samtalsgrupper av olika slag eller grupper som samlas kring en specifik uppgift att genomföra. Gemenskap och möten mellan människor är en röd tråd, med utgångspunkt i att dela erfarenheter och livsberättelser ger styrka åt alla som deltar. 

Ekonomiskt stöd

Har du svårt att få pengarna att räcka? Då kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd. Genom donationer och testamenten har församlingarna i Carl Johans pastorat fått enskilda människors förtroende att förvalta penninggåvor för olika ändamål. Oftast som stöd till personer med ansträngd ekonomi och i svåra situationer. Pastoratets diakoner arbetar aktivt med rutiner för säkerställa att pengarna kommer dit där de behövs, och att hanteringen görs på ett värdigt och respektfullt sätt.

Diakoner i Carl Johans församling

  samarbeten

  Sjukhuskyrkan

  Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal. Lokalt bärs ansvaret för Sjukhuskyrkan av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde, däribland Carl Johans pastorat. Pastoratets personal som arbetar i Sjukhuskyrkan är lokaliserade i Högsbo församling.

  I Göteborg finns sjukhuskyrkan på följande sjukhus:

  • Högsbo sjukhus
  • Mölndals sjukhus
  • Östra sjukhuset samt Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Diakonins månad året runt

  Att beskriva diakoni är inte alldeles enkelt. En paus från sjukdom eller ensamhet? Att tillsammans äta, prata, yoga, måla, skapa eller bara dela tystnaden? Under september lyftes några exempel på vad diakoni i Carl Johans pastorat.

  Glasskulptur med sjukhuskyrkans ikon som föreställer en blomma. Ett ljus lyser bakom skulpturen.

  Sjukhuskyrkan

  De flesta människor bär på frågor om livets mening, när man blir sjuk kan de frågorna komma upp till ytan på ett sätt som de kanske aldrig tidigare gjort.