Återlämna en gravrätt

När gravrättstiden löper ut finns det möjlighet till förlängning med 15 år.

Om inte gravrättsinnehavaren vill förnya gravrätten går det att återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen.
Gravrätten kan även lämnas tillbaka i förtid av gravrättsinnehavaren. Var noggrann med att informera övrig släkt till gravsatta att ni avser att lämna tillbaka gravrätten. Det kan finnas någon i släkten som vill överta gravrätten istället för att den återgår till kyrkogårdsförvaltningen.

I allmänhet tas plantering och gravanordning av kyrkogårdsförvaltningen efter att gravrätten återlämnats. Ibland kan det dröja innan gravanordningen tas bort och det kan finnas flera orsaker till detta. Vissa gravanordningar eller hela gravkvarter kan efter en kulturhistorisk bedömning komma att bevaras. Kyrkogårdsförvaltningen tar då ansvaret för skötsel av gravplatsen. Beroende på var gravplatsen är belägen kan då även gravskötsel med plantering förekomma.    
Innan en gravanordning tas bort dokumenteras den med digitala foton. I det fall ni avser att själv ta bort gravanordningen kommer vi att översända en blankett där vi vill ha en redogörelse om hur och var gravstenen skall placeras eller förvaras när ni tagit bort den.

Gravanordningen får ej tas bort innan tillstånd lämnats av kyrkogårdsförvaltningen. En återlämnad gravplats kan erbjudas till annan innehavare om minst 25 år passerat sedan senaste gravsättningen. De tidigare gravsatta stoften och askorna flyttas inte.

Kontakta oss om ni har funderingar kring detta tel: 0278 - 279 75.