Minskad rapportering om biståndet under pandemin

Uppmärksamheten för biståndet i media minskade 2020 jämfört med 2019. Det beror sannolikt på coronapandemin som under året nämns i var fjärde artikel. Det framkommer i en rapport från Retriever hur biståndet skildrats i svenska medier under 2019 och 2020.

Under 2019 var det rapportering om biståndspolitiken tillsammans med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter som fick störst genomslag. Under 2020 är det rapportering om hälsorelaterade frågor till följd av nyheter om insatser kopplade till coronapandemin som får störst utrymme i medierna.

Rapporten visar att publiciteten under 2019 var mer kritisk i tonen. Ett vanligt tema i kritiken är att Sverige bör prioritera behov i det egna landet före behov i fattiga länder. Ett annat är att Sverige inte bör ge bistånd till odemokratiska länder eller där HBTQ-personer förtrycks. Moderaternas förslag om att slopa enprocentsmålet fick också stort genomslag.

Under 2020 är det mindre kritik och mer problematiserande frågor. Inte minst att Sverige som biståndsland måste ta sitt ansvar när biståndsbehoven ökar i världen i och med coronapandemin. Där har Act Svenska kyrkan varit en av rösterna.

– Rapporten visar tydligt hur medielogiken fungerar, säger Gunnel Axelsson Nycander, policyrådgivare vid Act Svenska kyrkan. När biståndet fungerar som det ska och hjälper människor i svåra situationer får det sällan uppmärksamhet. Negativa nyheter om biståndet är ofta specifik och konkret och får däremot stor spridning. 

Rapporten är framtagen på uppdrag av Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, IM (Individuell Människohjälp), Plan International Sverige och We Effect.