Foto: Pixabay

Församlingsråd

Information till/ om församlingsråd i Tingsryds pastorat

VAD GÖR ETT FÖRSAMLINGSRÅD?

Församlingsråd – en nyhet i Svenska kyrkan – ska finnas i pastorat som innehåller flera församlingar. Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter. Uppgifter kan också anges i den lokala församlingsinstruktionen eller delegeras av kyrkorådet

 

Följande uppgifter framgår av kyrkoordningen 2014:

Ett program för vad församlingen ska göra

Församlingsrådet har en viktig roll när församlingsinstruktionen - med pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift - ska utarbetas. Kyrkorådet ska samråda med församlingsrådet om detta

”Detta ger möjligheter till bred reflektion, engagemang och lokal anpassning”

(Kommentar i förarbeten till Kyrkoordningen)

Rådet kan också ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.

Kyrkorådet och kyrkoherden godkänner, domkapitlet fastställer.

 

Allt som rör församlingen särskilt

Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen.

 

Kyrkan och gudstjänstlivet

Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde,ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling, och

Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst

Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet

Utser kyrkvärdar,

Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier

Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst,

Beslutar om församlingskollekter

Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet

 

Om församlingsindelningen föreslås ändrad

Församlingsrådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet

 

Val, sammansättning m m

Församlingsrådet:

 • Definieras som styrelse i en församling som ingår i ett pastorat
 • Väljs indirekt av kyrkofullmäktige. Minst fyra valda ledamöter. Valberedningen föreslår.
 • Valet ska föregås av öppet nomineringsmöte i varje församling.
  Församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater.
 • Kyrkotillhörig är valbar även om hon/han bor i en annan församling inom pastoratet
 • Kyrkofullmäktige utser ordförande, församlingsrådet självt vice ordförande.
  Valet av ordförande kan delegeras till rådet.
 • Kyrkoherden är självskriven ledamot men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande
  präst i sitt ställe.