Foto: Anna Stenberg

Svenska kyrkan i Thailand

Välkommen till Svenska kyrkan i Thailand!

Svenska kyrkans närvaro i Asien utreds

Under en period på 12 månader kommer Svenska kyrkans närvaro i Asien att utredas för att se hur verksamheten bäst kan möta de människor med svenskspråkig identitet som finns i området och som vill vara en del av Svenska kyrkans gemenskap. Uppdraget blir att se över vilka ekonomiska, juridiska, pastorala samt ekumeniska överväganden som bör tas för att säkerställa en svenskkyrklig närvaro i området. 

Utredningen genomförs av Erik Stenberg-Roos, präst och Anna Stenberg, assistent med diakonal inriktning, vilka kommer vara placerade i Singapore. Under den perioden kommer verksamheten i Thailand (Bangkok och Phuket) i dess nuvarande form att pausas och en präst kommer istället att finnas tillgänglig en gång i månaden i Bangkok/Phuket för gudstjänster och själavård. 

Ett flertal ekonomiska och pastorala verksamhetsutredningar genomförs/ har redan genomförts i övriga församlingar och verksamhetsplatser inom utlandskyrkan. Utredningarna sker på uppdrag av kyrkostyrelsen. Med utredningarna som grund, har beslut fattats om förändringar inom vissa verksamheter. Det kan handla om sammanslagningar av flera verksamhetsplatser, ekumeniskt samarbete med andra kyrkor och samfund på platsen eller övergång till en mobil verksamhet.   

Även en juridisk genomgång av Svenska kyrkans verksamhet i andra länder har genomförts. Den pågick åren 2016 till 2020. Nu pågår arbetet med att åtgärda de brister som framkom under genomgången.

Läs mer om pågående och avslutade utredningar av utlandskyrkan här https://internwww.svenskakyrkan.se/1466277


Rickard Jönsson
Avdelningschef
Svenska kyrkan i utlandet
Rickard.jonsson@svenskakyrkan.se