Foto: Pixabay

Ingen vindkraft i Ramsele

Det blir ingen vindkraft på kyrkans mark i Ramsele. En fältinventering som visade på häckande fjällvråk i området satte stopp för planerna.

– Det känns bra att få bekräftat att rutinerna kring etableringen av vindkraft fungerar, att vi kan lita på att miljöprövningen får konsekvenser, säger stiftsjägmästare Max Enander.

Det är företaget Eolus Vinds som planerat för fem vindkraftverk på Drickesbäcksberget i Ramsele. Området ägs av Svenska kyrkan och förvaltas av Härnösands stifts egendomsnämnd som gav företaget möjlighet att arrendera marken. Men endast förutsatt att planerna klarar den miljöprövning som krävs.
– Egendomsnämnden försöker sig inte på att själva avgöra vilka områden som lämpar sig för vindkraft. Nämnden menar att det är de tillståndsgivande myndigheterna som har bästa kompetensen att göra den bedömningen. Därför ger vi alltid intresserade företag chans att pröva om en vindkraftetablering är förenlig med det allmänna bästa.  Att nämnden kan tänka sig att upplåta marken betyder alltså inte att verkligen blir så, förtydligar Max Enander.

Nu har företaget beslutat att lägga ner planerna på Drickesbäcksberget redan innan Sollefteå kommun slutbehandlat deras bygglovsansökan. Detta sedan en fätinventering visat att det finns häckande fjällvråk i området. Företaget har dragit slutsatsen att detta omöjliggör placeringen av flera av de planerade kraftverken.
– Jag är uppriktigt ledsen att planerna skapat oro bland boende och näringsidkare i närområdet. Nu känns det bra att frågan kan avslutas och att lämplighetsprövningen har fungerat, säger Max Enander.

I den pågående utbyggnaden av vindkraft i Västernorrlands- och Jämtlands län har Härnösands stift tecknat avtal med fler företag om nyttjanderätt för olika markområden. I Rätan i Jämtland och i Sidensjö i Ångermanland har också planerna klarat den prövning som krävs och där snurrar nu vindkraftverken.
– Svenska kyrkan ser positivt på arbetet att etablera nya förnybara energikällor och egendomsnämnden bidrar gärna till en mer hållbar elproduktion. Men det ska naturligtvis inte genomföras på bekostnad av kulturvärden, djurliv och lokalmiljö, konstaterar Max Enander.  

Avtal har även tecknats för mark i Undersåker och Föllinge i Jämtland och för ett nytt område i Ramsele samt i Stöde i Medelpad och i Skorped och Ramsele i Ångermanland. I något fall pågår bygglovsprocessen, i andra fall har den ännu inte inletts. Flera avtal för andra områden har upphört sedan det visat sig att de berörda markerna inte lämpar sig för vindkraft.

Kajsa Åslin
2016-09-05