Hantering av personuppgifter vid namninsamling

När du skriver under en namninsamling hos Act Svenska kyrkan är du med och gör skillnad. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter som vi samlar in i samband med din underskrift.

Act Svenska kyrkan, är en del av Svenska kyrkan och det är Trossamfundet Svenska kyrkan (org nr 252002-6135) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.  

Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning som hänvisar till dataskyddsförordningen (2016/679) och nationella implementeringar. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du skickar in till oss i samband med att du skriver under namninsamlingen. Uppgifterna är förnamn, efternamn och e-postadress.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifterna för att genom namninsamling påverka beslutsfattare och makthavare i den eller de samhällsfrågor som namninsamlingen handlar om. Din e-postadress används i syfte att säkerställa att varje underskrift är unik.

Laglig grund

Personuppgifterna behandlas med stöd av den lagliga grunden att vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att genomföra namninsamlingen.

Utlämnande och delning av dina personuppgifter

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilket framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut personuppgifter. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de myndigheter som efterfrågar dem.  

Vi delar dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. 

Lagring av dina personuppgifter

Svenska kyrkan är i vissa fall skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i sådana fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Om sådan skyldighet att spara dina personuppgifter avseende namninsamlingen inte föreligger, kommer vi inte att spara personuppgifterna längre än maximalt tre (3) månader efter  avslutad underskriftsperiod.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften endast får lagras. 

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontakta oss i så fall på givarservice@svenskakyrkan.se, 010-18 19 300 eller på adressen Act Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala.

Det går också bra att kontakta kyrkostyrelsens dataskyddsombud på e-postadressen kyrkokansliet.datsskyddsombud@svenskakyrkan.se

Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten).