Personuppgifter

Personuppgifter i bild-, film- och ljudfiler

Här hittar du information om hur Act Svenska kyrkan hanterar personuppgifter i bild,- film och ljudfiler.

Act Svenska kyrkan är en del av Svenska kyrkan

Trossamfundet Svenska kyrkan (org nr 252002-6135) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar.

Insamling och behandling av dina personuppgifter

Personuppgifter från dig

Vi behandlar följande personuppgifter direkt från dig för följande syften:

 • För att bjuda in människor att delta i insamlingskampanjer, event och att informera om Act Svenska kyrkan och våra partners arbete för utveckling och humanitärt arbete, aktion och påverkan behandlar vi följande personuppgifter: bild, film, ljud.
  • När vi samlar in material där ansiktet tydligt syns använder vi oss av den lagliga grunden samtycke.
  • När vi samlar in material där det inte är lika enkelt att identifiera personen i materialet behandlar vi materialet med stöd av vårt berättigade intresse. Vi bedömer att det är svårt att identifiera personerna eftersom ansiktet inte syns, bilden är tagen på avstånd eller det inte finns några särskiljande drag eller kännetecken som kan identifiera personen. Vi har då bedömt att vårt intresse av att behandla uppgifter om personen väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.
  • I samband med kampanjer under tiden för coronakrisen så behandlar vi också material där ansikten syns tydligt med stöd av vårt berättigade intresse. Vi kommer i samband med detta inte behandla material där s.k. känsliga personuppgifter, så som religiös övertygelse, framgår.

Personuppgifter från tredje part

Vi behandlar följande personuppgifter som vi samlat in från tredje part för följande syften:

 • För att bjuda in människor att delta i insamlingskampanjer, event och att informera om Act Svenska kyrkan och våra partners arbete för utveckling och humanitärt arbete, aktion och påverkan behandlar vi följande personuppgifter: bild, film, ljud.
  • När vi samlar in material där ansiktet tydligt syns använder vi oss av den lagliga grunden samtycke.
  • När vi samlar in material där det inte är lika enkelt att identifiera personen i materialet behandlar vi materialet med stöd av vårt berättigade intresse. Vi bedömer att det är svårt att identifiera personerna eftersom ansiktet inte syns, bilden är tagen på avstånd eller det inte finns några särskiljande drag eller kännetecken som kan identifiera personen. Vi har då bedömt att vårt intresse av att behandla uppgifter om personen väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som behandlingen innebär.
  • I samband med kampanjer under tiden för coronapandemin så behandlar vi också material där ansikten syns tydligt med stöd av vårt berättigade intresse. Vi kommer i samband med detta inte behandla material där s.k. känsliga personuppgifter, så som religiös övertygelse, framgår.

Känsliga personuppgifter

Vi kan komma att behandla personuppgifter som kan framstå som känsliga, t.ex. religiös övertygelse, sexuell läggning eller hälsa. Som huvudregel får inte känsliga personuppgifter behandlas, men det finns ett antal undantag från förbudet, t.ex. samtycke. Vi behandlar därför inga sådana uppgifter utan att du först har haft möjlighet att samtycka till behandlingen.

Alla definitioner om personuppgiftsbehandling ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning som hänvisar till dataskyddsförordningen (2016/679) och nationella implementeringar.

Dina rättigheter och kontaktvägar till oss

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Du får när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan det återkallas. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften, till exempel bilden, endast får lagras.

Du har rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling som vi stödjer i vårt berättigade intresse. Kontakta då oss enligt nedanstående så upphör vi behandlingen eller gör en ny prövning av vårt berättigade intresse.

Kontakta oss om dina personuppgifter

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Kontaktperson är givarservice@svenskakyrkan.se.

Du kan också kontakta vårt Dataskyddsombud på kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se.

Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten (för behandling i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten).

Delning av dina personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med tryckerier, IT-tjänsteleverantörer, telemarketingleverantör, postföretag, reklambyråer, mediabyråer och analysföretag som tillhandahåller tjänster och som utför tjänster för vår räkning. Dessa företag är ibland så kallade personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vi är ibland, baserat på lag eller myndighetsbeslut, skyldiga att lämna ut uppgifter. Vi lämnar då ut sådana uppgifter som följer av beslutet till de myndigheter som efterfrågar dem, t.ex. till polisen.

Lagring av dina personuppgifter

Uppgifterna kommer att sparas i fem (5) år från det att materialet samlades in.
Vi sparar bland annat även personuppgifter enligt de regler om arkiv som fastställs i lagen om Svenska kyrkan. Detta innebär till exempel att efter att användningstiden för uppgifterna har löpt ut bevaras dessa i Svenska kyrkans arkiv.