Ung mamma och pappa med nyfödd son
Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Jämställdhet och hälsa

Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet ska kunna leva ett liv i värdighet. Religiösa företrädare har i många delar av världen stort inflytande över normer och sedvänjor kopplade till könsroller, sexualitet och familjebildande. Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer som står upp för jämställdhet och kämpar för allas rätt till sin egen kropp.

Varje människa har rätt att få bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp. Ändå utsätts miljontals kvinnor, flickor och hbtqi+ personer för våld och diskriminering på grund av könstillhörighet. Sexuellt våld, tvångsgifte och könsstympning är exempel på övergrepp som drabbar strukturellt utsatta grupper och många nekas exempelvis utbildning och hälsovård.

Religiösa aktörer och företrädare har makt och inflytande över vad som anses vara rätt och fel inom ett samhälle. I många delar av världen står de också för viktiga samhällsfunktioner och sociala trygghetssystem, så som skolor, sjukhus och domstolar. Det innebär unika möjligheter att påverka och ett särskilt ansvar att bidra till positiv förändring. Tillsammans med samarbetspartner världen över arbetar Act Svenska kyrkan för allas rätt till hälsa och trygghet.  

Arbetet inom jämställdhet och hälsa handlar bland annat om:

  • Utbildning om sex och samlevnad, med särskilt fokus på rättigheter kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Arbete mot könsstympning genom utbildning för ungdomar, föräldrar och religiösa ledare.
  • Stöd till självhjälpsgrupper och påverkansarbete mot könsrelaterat våld.  
  • Hälsovård för kvinnor och hbtqi+ personer som drabbas av diskriminering och övergrepp på grund av sitt kön.  
  • Hembesök med hälsokontroller för att förebygga undernäring och hälsoproblem hos mammor och barn.  

Exempel på hur din gåva gör skillnad

  • 250 kr räcker till utbildning i sexualkunskap för tio ungdomar i Tanzania, att lära sig fakta och rättigheter kring sex och samlevnad.   
  • 300 kr räcker till månadsbidrag för en vuxen stödperson i Tanzania, att hjälpa flickor som riskerar könsstympning.   
  • 350 kr räcker till veckolön för en mentormamma i Sydafrika, att stötta barnfamiljer i utsatta områden i frågor om hygien, vaccination och rättigheter kring hälsa. 
  • 1 375 kr räcker till ett startkapital för våldsutsatta kvinnor i Indien, att starta eget företag och bli självförsörjande. 

Exempel på projekt inom fokusområdet jämställdhet och hälsa

Kvinna med många armband tänder rökelse. Andra kvinnor syns i bakgrunden.

Grupper mot könsrelaterat våld i Indien

I Indiens slumområden är våldet mot flickor, kvinnor och hbtqi+personer utbrett. Act Svenska kyrkan stöttar självhjälpsgrupper som kan hjälpa varandra i kampen för att hitta försörjning och skydda varandra vid våld i hemmet och på arbetsplatserna.

En mentormamma mäter armen på ett nyfött barn. Det lilla barnet hålls av en mycket ung mamma.

Livsviktiga hembesök av mentormammor

Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem år. Act Svenska kyrkan stödjer mentormammor som söker upp barnfamiljer i utsatta områden för att utbilda i frågor om hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.

Närbild på händer som ligger i knät på en kvinna.

Nytt liv för unga kvinnor i Etiopien

Många av kvinnorna som kyrkan möter projektet ”New Life Young Women” är sargade både kroppsligt och själsligt, men vård, ekonomiskt stöd och omsorg ger nytt hopp om framtiden. Act Svenska kyrkan bidrar till att ge kvinnor en väg ut ur prostitution och övergrepp.

Ung flicka i röd tröja står i öppningen till ett hus.

Kampen mot könsstympning i Tanzania

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att minska kvinnors rätt till sitt eget liv. Act Svenska kyrkan stödjer ett landsomfattande arbete i Tanzania som genom ungdomsklubbar i skolor, utbildningar i kyrkor samt nationella radio- och tv-kampanjer sätter stopp för övergreppen.

Gul byggnad med galler och klotter på utsidan. Innanför finns en förskola.

Tryggare liv för flickor i Latinamerika

I Latinamerika är machokulturen stark och tar sig ofta våldsamma uttryck. Act Svenska kyrkan stödjer nätverk i Brasilien och Honduras som förebygger övergrepp mot barn genom utbildning av ledare och lärare i församlingar, skolor och frivilligorganisationer.

Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Rätten till sin egen kropp

Alla människor har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är centralt för människors överlevnad. Människor skadas och dör utan tillgång till hälsovård, inklusive mödrahälsovård, säkra aborter, preventivmedel, information och kunskap.

Det är kontroversiellt att prata om rättigheter i förhållande till sexualitet och reproduktion i många delar av världen vilket gör att området inte prioriteras av politiken eller människor vid makten. Act Svenska kyrkan vill vara en motvikt till det och arbetar mot förtryck och övergrepp och för mänskliga rättigheter på flera olika nivåer och med olika aktörer.  

Diskrimineras på grund av sitt kön

En människas rätt till sitt liv och sin kropp borde inte vara kontroversiellt, men är det på många håll i världen. Sexuellt våld, tvångsgifte och könsstympning är bara några exempel på vad många tvingas utstå på grund av sitt kön. Framför allt kvinnor, flickor och hbtqi+ personer världen över utsätts för våld och diskriminering och deras livsutrymme begränsas inom samtliga områden i samhället.

Arbetet för jämställdhet omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor och är inte en kvinnofråga. Det räcker inte med att utbilda flickor om sina rättigheter, utan det handlar också om att påverka och förändra orättvisa strukturer i samhället som hindrar flickor och kvinnor från att kräva sina rättigheter. De som påverkar flickors liv och möjligheter måste engageras i arbetet. Det kan handla om att arbeta med pojkar, föräldrar, skolpersonal och personer på ledande positioner i alla delar av samhället, från parlament till prästämbetet. 

Avgörande att arbeta med religiösa aktörer

Religion har ofta stor makt och inflytande över människors liv och i frågor som rör sexualitet, familjebildning och jämställdhet. Religiösa ledare och samfund är ofta en del av problemet och kan i värsta fall bidra till förtryck. Detta måste diskuteras öppet.

Som kyrka har vi ett särskilt ansvar, och skyldighet, att ta ledningen i dessa frågor. Act Svenska kyrkan utmanar orättvisa normer och bryter tabun inom frågor som rör exempelvis genusrättvisa och sexualitet. Vi arbetar för att ledare och medarbetare i kyrkor och kyrkorelaterade organisationer ska agera kraftfullt mot sexualiserat och könsbaserat våld. I en religiös kontext har vi unika ingångar och möjlighet att påverka. Religiösa ledare och aktörer är många gånger en nyckel till förändring och genom att stödja dem att bli positiva föregångare i sina samhällen kan vi tillsammans bidra till en positiv förändring av skadliga samhällsnormer och attityder

Agenda 2030 - Jämställdhet

Jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Läs mer om hur Svenska kyrkan bidrar till de globala målen och Agenda 2030

Så bidrar Svenska kyrkan till Agenda 2030
Folk är ute på gatan och demonstrerar.

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Om Act Svenska kyrkan

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.