Meny
genusrättvisa och jämställdhet

lika rättigheter leder till minskad fattigdom

Act Svenska kyrkan arbetar för jämställdhet och mot diskriminering, våld och förtryck av kvinnor och flickor. Vi tar tydligt ställning mot orättvisor på grund av kön, sexuell läggning eller könsidentitet och utmanar teologi som motverkar genusrättvisa och jämställdhet.

Jämställda samhällen leder till hållbar utveckling

Vi vet att fattigdom, hunger och krig minskar påtagligt om kvinnor och män har samma rättigheter och möjlighet att forma samhället och sina liv. Jämställdhet gynnar också ekonomisk utveckling, högre utbildningsnivå och hälsa. Därför kämpar Act Svenska för jämställda samhällen och mot förtryck och orättvisor som drabbar särskilt kvinnor och flickor. Genom att stärka människors egen makt går det att driva förändring mot orättvisa strukturer och på sikt stärka hela samhällen. 

Diskrimineras på grund av sitt kön

Act Svenska kyrkan vill vara en profetisk röst och alltid ta ställning för ett fullkomligt jämlikt och jämställt samhälle.

Många kvinnor och flickor världen över utsätts för våld och diskriminering och deras livsutrymme begränsas inom samtliga områden i samhället. Kvinnors och flickors rätt till sina liv och sina kroppar borde inte vara kontroversiellt, men är det på många håll i världen. Sexuellt våld, tvångsgifte och könsstympning är bara några exempel på vad många flickor och kvinnor tvingas utstå på grund av sitt kön.

Utmanar orättvisa normer

Religiösa aktörer har i stora delar av världen makt och inflytande över ett samhälles normer och attityder, särskilt de som styr kvinnors och mäns rättigheter. Act Svenska kyrkan utmanar orättvisa normer och bryter tabun inom frågor som rör exempelvis genusrättvisa och sexualitet. Vi arbetar för att ledare och medarbetare i kyrkor och kyrkorelaterade organisationer ska agera kraftfullt mot sexualiserat och könsbaserat våld. I en religiös kontext har vi unika ingångar och möjlighet att påverka. Religiösa ledare och aktörer är många gånger en nyckel till förändring och genom att stödja dem att bli positiva föregångare i sina samhällen kan vi tilsammans skapa positiv förändring.

vi stöder diskussioner om mansrollen

Arbetet för jämställdhet omfattar män, kvinnor, pojkar och flickor och är inte en kvinnofråga. I vårt arbete fokuserar vi även på pojkar och män för att uppnå jämställdhet och genusrättvisa. De är en del av problemet och kan därför vara en del av lösningen.