Kallelse

KALLELSE

till sammanträde med kyrkofullmäktige i Svalövsbygdens pastorat tisdagen den 28/5 2019 kl.19.00 på Forslidsgården i Svalöv.

DAGORDNING.

1.       Mötets öppnande.

2.       Val av mötessekreterare.

3.       Närvaro.

4.       Val av justeringspersoner, 2.

5.       Godkännande av kallelse och dagordning.

6.       Föregående protokoll.

7.       Årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

8.       Verksamhetsberättelse 2018.

9.       Revisionsberättelse för 2018.

10.   Ansvarsfrihet för år 2018.

11.   Kyrkorådets förslag om arvoden och ersättningar för förtroendevalda fr o m 2019-01-01.

12.   Stiftsstyrelsens beslut att inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige och att utse nya efterträdare för tiden t o m 2021-12-31.

13.   Kyrkorådets beslut rörande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Svalövsbygdens pastorat, förslag till arbetsmiljöpolicy och strategi för arbetsmiljöarbetet.

14.   Taxa för begravningsgudstjänst för icke kyrkotillhöriga.

15.   Information.

16.   Avslutning.,

Per-Olof Andersson, ordf.