Prata med oss

Kyrkostyrelsen och det internationella rådet

Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans högsta beslutande organ när inte kyrkomötet är samlat. Kyrkostyrelsen utser det internationella rådet som i sin tur samordnar och utvecklar Svenska kyrkans internationella arbete.


Gruppbild på kyrkostyrelsen 2018-2021 med ärkebiskop Antje Jackelén i mitten.
Kyrkostyrelsen 2018-2021 Bild: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkostyrelsen beslutar om övergripande frågor

Kyrkostyrelsen utser ett nationellt råd för internationella frågor. Till rådet delegerar kyrkostyrelsen uppgiften att samordna, planera och utveckla Svenska kyrkans och dess församlingars arbete, engagemang och finansiering för Svenska kyrkans internationella arbete. Större frågor, till exempel policyfrågor, hanteras direkt av kyrkostyrelsen.

Det internationella rådet

Rådet består av nio personer varav fyra företrädare väljs under den årliga Mötesplatsen för internationellt engagerade i Svenska kyrkan.

Ledamöterna har full beslutsrätt och är på det sättet ett unikt exempel på hur idealiteten tar plats i formella organ. Rådet fattar bland annat beslut om riktlinjer för det internationella arbetet. Det handlar om att säkerställa kvalitet. Bland annat finns riktlinjer för utfasning och riktlinjer för utvärdering, informationsdelning och klagomålshantering.

Rådets medlemmar 2017

Ordinarie ledamöter

 • Margareta Carlenius
 • Agneta Brendt
 • Jan Olov Sundström
 • Anders Åkerlund
 • Katarina Wedin
 • Eva Brunne, biskop
 • Gun Bäck, företrädare frivilligorganisation
 • Sofia Strinnholm, Svenska Kyrkans Unga

Ersättare

 • Lars G Linder
 • Madelaine Erlandsson
 • Bella Aune
 • Lisa Tegby
 • Anki Erdmann
 • Åke Bonnier, biskop
 • Bettina Klinke, företrädare frivilligorganisation
 • Gustaf Ödquist, företrädare frivilligorganisation