Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskick

Det finns olika typer av gravar på våra kyrkogårdar. Här finns de olika gravskicken beskrivna.

Kistgrav
Historiskt sett var kistbegravning/jordbegravning det enda gravskick vi hade i Sverige fram till 1900-talet. Gravsättningsdag har historistkt sett varierat då det bland annat har förekomit att alla begravningar ägde rum direkt efter söndagens högmässa. I Sverige sker idag 30 % av begravningarna i kistgrav, något fler i Herrljunga kommun.

Urngrav
Den första kremationen i Sverige skedde 1887. Sedan dess använder vi även gravskicket urngrav, dvs en gravplats för urna med stoft med gravrätt och gravsten. På vissa kyrkogårdar finns det särskilda områden för urngravar. Urnor går även att sätta ned i en äldre kistgrav.

För både kistgrav och urngrav gäller sedan år 2000 en gravrätt om 25 år efter senaste gravsättning. Det är anhörig som genom ett gravbrev får avgöra vem som får begravas i graven, bestämma om gravsten och utsmyckning samt förnya gravrätt, överlåta eller återlämna gravplatsen. Dessutom har gravrättsinnehavaren en skyldighet att hålla graven i gott skick samt anmäla ny adress vid flytt.

Minneslund
De första minneslundarna i Sverige skapades 1959, då vi införde ett anonymt gravskick. En begravning i minneslund innebär att stoftet efter kremation gravsätts/sprids utan att anhöriga vet exakt var stoftet vilar. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus. Minneslund finns på Herrljunga nya begravingsplats, Ods kyrkogård, Vesene kyrkogård och Hovs kyrkogård.

Askgravlund
Som en mellanform av minnelsund och urngrav infördes i slutet av 1990-talet askgravlundar där anhöriga får medverka vid gravsättning av urnan, men där smyckning och ljuständning sker på gemensam plats, dvs gravplatsen är anonym. På många askgravlunder finns det även möjlighet att placera en namnskylt på en gemensam plats. Askgravlund finns på Herrljunga nya begravningsplats.

Askminneslund
Sedan 2010 finns även askminneslundar i pastoratet, på kyrkogården vid Eriksbergs nya kyrka, Broddarps kyrkogård, Skölvene kyrkogård, Hudene kyrkogård, Alboga kyrkogård, Hovs kyrkogård och Ods kyrkogård. Detta gravskick ligger mellan minneslund och askgravlund då det inte är möjligt för anhöriga att delta vid gravsättningen, men att det finns möjlighet att placera en namnskylt i anslutning till askminneslunden. Det finns en gemensam plats för blommor och ljus.

För samtliga "lundar" ovan finns det inte någon gravrätt. Efter gravsättningen ansvarar huvudman för begravningsverksamheten för skötsel och tillsyn. Det finns inte möjlighet att placera ex makar bredvid varandra, utan gravsättningarna sker löpande enligt lokal föreskrift för ansvarig personal.