Barn sitter och skriver bokstäver
Foto: Magdalena Vogt

Så kvalitetssäkrar vi vårt arbete

Du kan lita på att din gåva når de människor den är ämnad för. Vi kontrolleras av flera olika aktörer, bland annat auktoriserade revisorer, Sida, Svensk insamlingskontroll, HQAI och Giva Sverige.

Så kommer pengarna in

Utan gåvor från enskilda och församlingar och anslag från Sida hade vårt arbete inte varit möjligt. En liten del av kyrkoavgiften går också till Act Svenska kyrkan.

Så kom våra pengar in 2020:

 • 30 % insamlade medel i Sverige
 • 51 % var bidrag från framför allt Sida men även EU och Radiohjälpen
 • 19 % var anslag från kyrkoavgiften. 

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Svenska kyrkan är en så kallad ramorganisation och strategisk partner till Sida.

Vi rapporterar alla insatser till Sidas öppna databas Openaid fyra gånger per år. Databasen är öppen för allmänheten.

Vi får också del av medel från EU och Radiohjälpen.

Certifiering som visar på kvalitet och effektivitet

Act Svenska kyrkan är certifierade mot Core Humanitarian Standard (CHS) av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). HQAI är en självständig tredjepartsorganisation som kvalitetssäkrar humanitära insatser internationellt. Vi är som en av de första biståndsorganisationerna i världen certifierade för Core Humanitarian Standard (CHS).

Act Svenska kyrkan certifierades första gången 2016 som den första och enda svenska biståndsorganisationen. Under 2020 skedde en granskning och certifikatet förnyades till 2024. Läs mer om certifieringen och ta del av hela rapporten från granskningen på HQAI's webbplats. 

Act Svenska kyrkan har certifikatnummer ACTCOS–CHS–16–01

Certifieringen innebär bland annat att vi måste

 • hålla vad vi lovar gentemot våra samarbetspartner, människor i utsatthet som finns med i projekten och våra givare
 • följa riktlinjer för personalens kompetens, transparens och öppenhet
 • ta fullt ansvar för att vår personal följer vår uppförandekod
 • lära och ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten och ansvarstagandet gentemot våra samarbetspartner, målgrupper, givare, frivilligt engagerade och allmänheten
 • bjuda in till delaktighet och göra det möjligt för berörda i alla led att framföra klagomål på verksamheten. 

Medlem i Giva Sverige

Act Svenska kyrkan är medlem i Giva Sverige. De arbetar med kvalitetssäkring och kompetensutveckling och arbetar för transparent, etisk och professionell insamling.

Vi rapporterar varje år en effektrapport till Giva Sverige (pdf, 8 sidor).

Rapportering till Svensk insamlingskontroll

Act Svenska kyrkan rapporterar årligen till Svensk insamlingskontroll som i givarens intresse granskar att insamlade medel används till rätt ändamål.  Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto, som är en kvalitetsstämpel för insamlingsorganisationer.  

Så här mycket går till ändamålet om du skänker en hundralapp

Av 100 kronor i gåva används

 • 83 kronor i våra projekt
 • 9 kronor för administration och kontroller
 • 8 kronor för att berätta om arbetet så vi kan få fler gåvor.

Dokument för kvalitetssäkring