Folk är ute på gatan och demonstrerar.
Foto: Camilla Castillo

Förändring genom påverkan

Act Svenska kyrkan arbetar med att påverka makthavare. Det ger oss möjlighet att komma åt grundorsakerna till fattigdom och förtryck, stärka de mänskliga rättigheterna och bidra till hållbar utveckling.

Vårt påverkansarbete

Det behövs långsiktigt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Men konkreta lokala projekt och bistånd räcker inte alltid. Med vårt påverkansarbete riktar vi oss till politiska beslutsfattare, men också till makthavare inom myndigheter, företag eller trossamfund.

Act Svenska kyrkan påverkar konkreta beslut, attityder och sociala normer. Som kyrka har vi ett ansvar att stå upp för de mänskliga rättigheterna och använda vår röst för att skapa förändringar för människor som lever i utsatthet. I kyrkliga sammanhang kallas detta för att använda sin profetiska röst.

Styrka att vara kyrka

Kyrkor och andra religiösa aktörer har i många delar av världen stort inflytande över människors vardag, exempelvis t över sociala normer och lagstiftning som påverkar nära relationer. Detta innebär att vi som kyrka har goda förutsättningar att bidra till positiv förändring. 

Den teologiska utgångspunkten för påverkansarbetet är att främja liv och att ta ställning för den som lever i utsatthet. Opinionsbildning och dialog är viktiga metoder i arbetet. Vi samarbetar ofta med andra organisationer och kyrkor i nätverk. Vi strävar också efter att ge människor som är berörda av olika beslut ett utrymme att själva påverka beslutsfattare och utkräva ansvar. Här kan du läsa mer om våra utgångspunkter, metoder och kvalitetskrav i påverkansarbetet

Samarbete med lokala partners

Påverkansarbetet är en viktig del i arbetet vi gör tillsammans med partnerorganisationer i våra programländer och humanitära program. Det kan till exempel handla om att stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar, använda FN-mekanismer för att försvara religionsfrihet och jämlika medborgarskap, eller om att försvara det demokratiska utrymmet så att lokala civilsamhällesaktörer kan fortsätta göra sina röster hörda.

Nyheter om Act Svenska kyrkans påverkansarbete

Exempel på påverkansarbete i Sverige

  • Act Svenska kyrkan lyfte de globala perspektiven i valrörelsen inför riksdagsvalet 2018. Bland annat genom att skriva egna debattartiklar och delta i civilsamhällesorganisationernas kampanj #hjärtavärlden.
  • Act Svenska kyrkan förvarade ett svenskt bistånd som följer internationella principer, och inte utformas för att gynna Sveriges eller EU:s egna intressen. Act Svenska kyrkan la bland annat fram sex biståndspolitiska förslag till riksdagspartierna.
  • Act Svenska kyrkan har bidragit till att beslutsfattare på Sida och UD fått betydligt större kunskap om vikten av att arbeta med religiösa aktörer för att främja kvinnors rättigheter som en del i den feministiska utrikespolitiken.
  • Tillsammans med kyrkopartners i Guatemala och Tanzania har Act Svenska kyrkan deltagit i framtagandet av Concord-skriften ”Tag Plats! Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering”.

Exempel på påverkansarbete globalt

  • Tillsammans med ACT-alliansen och andra religiösa partner har Act Svenska kyrkan deltagit på FN:s högnivåmöten om jämställdhet och SRHR som en motvikt mot de religiösa röster som vill begränsa kvinnors, ungdomars och HBTQI personers rättigheter.
  • Tillsammans med Kyrkornas världsråd och ICAN har Act Svenska kyrkan stöttat FN-förhandlingarna om ett kärnvapenförbud, det vill säga den internationella koalition som 2017 fick Nobels fredspris för sitt arbete för förbudet.
  • Act Svenska kyrkan har samordnat ACT-alliansens arbete för klimaträttvisa. Bland annat genom att vara på plats på möten med FN:s klimatkonvention.
  • Act Svenska kyrkan har bidragit till att både Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen lyfter arbetet för social trygghet som en viktig fråga i sina nya strategier.
  • Act Svenska kyrkan har gett ut en serie böcker om synen på sexualitet i olika religioner. Det har gjorts i samarbete med en interreligiös hbtqi-organisation, där majoriteten av medlemmarna är från globala syd. Den andra boken, ”I am Divine, So are You”, var en del av underlaget i Indiens högsta domstol som hösten 2018 avskaffade det nationella förbudet mot homosexualitet.

Rapporter från Act Svenska kyrkan

Brev och uttalanden från Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkans årsberättelse 2020

Genom tro och handling gör Act Svenska kyrkan skillnad. Läs mer om hur det fungerar i praktiken. I årsberättelse 2020 berättar vi om resultat och viktiga slutsatser från humanitära insatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och påverkansarbete.

 

Ladda ner och läs Act Svenska kyrkans årsberättelse för 2020.